Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-04-04 GUS

Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-04-04 o stwierdzeniu bezważności tzw. urzędów statystycznych, tzw. GUS i tego czegoś jednostek z dnia 04.04.2023 r. złożony w tzw. Urzędzie Miejskim w Przemyślu, tzw. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu oraz tzw. Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie

Precedens Narodu

nr SW/SL/GW/2023-04-04

O STWIERDZENIU BEZWAŻNOŚCI TZW. URZĘDÓW STATYSTYCZNYCH, TZW. GUZ I TEGO CZEGOŚ JEDNOSTEK

O STWIERDZENIU BEZWAŻNOŚCI WSZELKICH POSTANOWIEŃ, ZARZĄDZEŃ, WYROKÓW, ZAWIADOMIEŃ, DECYZJI TZW. SĄDÓW, W TYM POWSZECHNYCH I WOJSKOWYCH ORAZ WPROWADZENIU FORM KONTROLI

O STWIERDZENIU BEZWAŻNOŚCI I PRAW ORAZ USUNIĘCIU Z PROGRAMÓW I SYSTEMÓW, REJESTRÓW, BAZ DANYCH, WSZELKICH ZASAD MORALNYCH, OCEN, NORM, KWALIFIKACJI, STATYSTYK, TRENDÓW, MIAR, PROGNOZ ORAZ SYSTEMATYKI, A TAKŻE WSZELAKICH FORM NAZEWNICTWA WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH TZW. NAUKI, JAK RÓWNIEŻ WSKUTEK PRZESTĘPCZEGO CHARAKTERU ICH NAUCZANIA NAKAZ NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA UDOSTĘPNIANIA TYCH DANYCH I ICH PRZETWARZANIA, M.IN. USUNIĘCIA WSZELKICH KOPII ZAPASOWYCH, PUBLIKACJI ORAZ USUNIĘCIE PUNKTÓW PRZYWRACANIA WSZELKICH SPRZECZNIE Z PRAWDĄ UŻYWANYCH SYSTEMÓW, TZW. NAGRAŃ I INNYCH MATERIAŁÓW.

O STWIERDZENIU JEDYNEJ PIECZY I DECYDOWANIA O WSZELKICH ZASOBACH INTELEKTUALNYCH POCHODZĄCYCH OD CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE PRZEZ LUDZI ŻYWYCH, W TYM STWIERDZENIE BRAKU PRAW WSZELKICH ZAREJESTROWANYCH WZORÓW I LICENCJI M.IN. W TZW. PATENTOWYCH BAZACH DANYCH, ZAIKS, INNYCH ORAZ TZW. UCZELNI, URZĘDACH PATENTOWYCH, W TYM TAKŻE TAKŻE USUNIĘCIE PRAW DO PRAW WSZELKICH TZW. AUTORÓW, TWÓRCÓW, USUNIĘCIE UZNANIA WSZELKICH NAGRÓD NAUKOWYCH, M.IN. WSKUTEK BEZPRAWNEGO ORAZ SPRZECZNEGO Z WARTOŚCIAMI CZŁOWIEKA ŻYWEGO ICH UŻYCIEM, M.IN. DO CELÓW PRZESTĘPCZYCH, WYWOŁUJĄCYCH KRZYWDĘ PSYCHICZNĄ LUB FIZYCZNĄ, A TAKŻE ICH BEZPRAWNERGO ICH STOSOWANIA, REJESTRACJI ORAZ ODTWÓRCZEGO CHARAKTERU (WSZELKICH).

O PODDANIU RESTRYKCJOM ODSZKODOWAWCZYM OD FIRM I OSÓB WYSTĘPUJĄCYM PRZECIWKO ŻYCIU CZŁOWIEKA ŻYWEGO M.IN. PRZEZ DOKONYWANIE INWIGILACJI, ŚLEDZENIA, MUTACJI, ANALIZ I BADAŃ, WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW PRZESTĘPCZYCH, Z PRZYZNANIEM ODSZKODOWANIA DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA ZA POBRANIE OD NIEGO DANYCH I INFORMACJI DO TZW. CELÓW STATYSTYCZNYCH

O ZAWIADOMIENIU LUDZI ŻYWYCH, DZIAŁAJĄCYCH Z ART. 4 I 31 TZW. KONSTYTUCJI ORAZ 14.P.3 TZW. USTAWY O POLICJI O PRZESTĘPSTWACH NA POLACH INTERWENCJI (JAK WSKAZANO W PRECEDENSIE)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *