REGULAMIN

 Regulamin Sądu Arbitrażowego, zwanego , zwanego dalej Lachickim Sądem Arbitrażowym lub Sądem

1. Lachicki Sąd Arbitrażowy Arbitrażowy, jest samodzielną instytucją działającą w ramach Międzynarodowego Zrzeszenia Sądów Arbitrażowych MZSA, w ramach dwóch lub więcej Operatorów:

 • Sądu Arbitrażowego wyodrębnionego jednostką organizacyjną Instytucji zrzeszonych w ramach MZSA, współpracujących w zakresie mediacji z innymi Sądami i placówkami śledczymi oraz weryfikacyjnymi, w tym

 • Sądem Życia sad.zycia.pl Rodzin Autonomii „Lachia – Planeta Życia Lachy My”, reprezentującej Naród przez rdzennych mieszkańców na rzecz rdzennych mieszkańców.

2. Lachicki Sąd Arbitrażowy uczestniczy w procesie odszkodowań, kar i mediacji wspólnie z Sądami Życia i Sądami Narodu działającymi w Rejestrze Narodowym, współpracuje także w ramach Zrzeszenia Sądów Arbitrażowych na terenie krajów świata, w ramach Unii Rdzennych Narodów.

3. Sąd jest stałym sądem polubownym dla ludzi żywych, odszkodowawczym, mediacyjnym lub karnym w stosunku do korporacji, w interesie człowieka żywego, a także rodzin, narodu i narodów, organizacji, Jedyne korporacje legalne, prowadzone są przez ludzi żywych.

4. Decyzje Sądu wydawane są z uwzględnieniem Precedensu nr 05/PN/05 oraz załączników do niniejszego Regulaminu, określających dodatkowe informacje na temat sytuacji w kraju oraz występujących pól krzywd, nieważności oraz uszkodzeń, a także innych sytuacji natury wiedzy.

5. Wyżej określone tzw. przepisy prawa w poszczególnych korporacjach o statusie tzw. państwa, mają zastosowanie tylko wtedy, gdy służą człowiekowi żywemu i prawdziwie reprezentują prawdziwy stan, oparty na faktach, bez przedawnienia, w tym nie są sprzeczne z Prawem Naturalnym i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

6. Człowiek żywy, który uwarunkował się korporacyjnie, uwikłał się w zależności, wynikające z uwarunkowań, tzw. moralności, zasad, uzależnień i zależności obcych, handlu ludźmi, pól krzywd i manipulacji, może nie być świadomy swojej niepoczytalności (wyuczonego bezczucia) lub przyporządkowania dlatego każda ze stron ma prawo uczestniczyć na spotkaniu / rozprawie w jednej z ról:

 • Człowieka żywego w swoim imieniu lub w imieniu własnej autonomii / rodziny autonomii,

 • Człowieka żywego występujący jako tzw. osoba fizyczna, czyli korporacja wkorporowana fizycznie na podstawie tzw. numeru PESEL, w ramach tzw. państwa polskiego (Poland Republic of incorporation 0000079312 w USA).

 • Człowieka żywego występujący jako tzw. osoba prawna, czyli korporacja wkorporowana prawnie za pomocą wkorporowania osobowego, na podstawie tzw. numeru NIP, REGON lub KRS, w ramach tzw. państwa polskiego, (Poland Republic of incorporation 0000079312 w USA),

7. Strona występująca z Zawiadomieniem / Wezwaniem lub Pozwem, określa do kogo się zwraca, przy czym druga strona na wstępie rozprawy / spotkania mediacyjnego określa w jakiej roli występuje: korporacji jak wskazano wyżej, czy człowieka żywego, na podstawie konsekwencji określonych w Precedensach nr 01/PN/05 oraz 02/PN/05.

8. Człowiek żywy ubiegający się o dostęp do rozprawy w trybie wideokonferencji powinna dysponować dostępem do Internetu oraz urządzeniem umożliwiającym przesyłanie dźwięku i obrazu (komputer, tablet, smartfon itp.). Przyjmuje się, iż tzw. osoby funkcyjne w korporacjach wkorporowanych prawnie, mają zapewniony dostęp do Internetu.

9. Spotkania / Rozprawy planuje się i występuje o nie w przeciągu 7 dni. Wcześniejsze lub późniejsze terminy są zależne od możliwości Sądu, a także terminów uzgadnianych z pozwanym i powodem, o ile nie występują jako korporacje.

PREAMBUŁA

W swoich decyzjach Sąd posiłkuje się przepisami legalnego prawa, które i tak jest tylko opisową reprezentacją prawdziwego prawa, którym jest miłość i praweda (prawiedza), oparta na czuciu a nie myśleniu, stanowiąca jedyną prawdę, nakierowaną na ochronę godności i wolności człowieka żywego.

Rzeczpospolita polska nie ma żadnego związku z tzw. państwem polskim, działającej na podstawie załącznika nr 5, a także wydawanymi dowodami osobistymi dla tzw. osób fizycznych oraz pozostałymi rejestrami, które prowadzone są dla tzw. podmiotów w imieniu tzw. osób fizycznych i ich reprezentacją. Wszelkie zasoby kraju ponad jego granicami, należą do Narodów rdzennych ludów, a korporacje nie mają prawa władać żadnymi zasobami, gdyż są one wytworem ludzi żywych, a wszelkie systemy służą wyłącznie do sprzyjania życiu i jego wolności.

Lachicki Sąd Arbitrażowy, nie występuje przeciwko nikomu, a dla i ku wszystkim, czyli ludziom żywym, istotom czującym oraz naturze, a także w imieniu gospodarstw domowych, autonomii, rodzin autonomii, przedsiębiorstw oraz organizacji, prowadzonych przez ludzi żywych, na rzecz człowieka, rodziny, narodów.

Takie spojrzenie i nastawienie na działanie i stopniową rehabilitację nas wszystkich, pozwala wszystkim dbać o swoje rodziny i rodziny innych ludzi, zgodnie z zapisem obowiązku dla każdego człowieka „nie pozwól krzywdzić siebie i innych”, przy takim poziomie zatrucia jakiego ludzie doświadczają (umysł, żywność, powietrze, woda, ideologie)

Powyższe służy mieszkańcom rdzennym, zwanym w niektórych częściach świata plemionami lub narodami rdzennych ludów, a legalnie działające na terenie Rzeczypospolitej jednostki i przedsiębiorstwa narodu, m.in. Narodowa Rada Życia, Zrzeszenia Narodu, zajmują się Ich sprawami i wdrożeniami, wiecowo zorganizowanymi na terenie Regionu zwanego Polska.

Każdy system prawny został stworzony dla człowieka, przez człowieka, dla dobra rodzin i narodu i nikt nie ma prawa tego zmieniać lub wprowadzać przepisów zastępczych. Wynika to m.in. z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a każda korporacja jako zorganizowana fikcja umysłu, jest bytem nieżywym, nic nie znaczącym bez ludzi żywych czujących, przy czym uwarunkowani umysłowo ludzie, nie posiadający empatii, uczuć, nie mają prawa podejmowania decyzji i tym bardziej sądów nad człowiekiem. Uznać Ich można za uwarunkowanych, więc uwikłanych w zależności, oparte na polach krzywd stosowanych na narodzie polskim od pokoleń, opisanych w załączniku nr 1 i 6.

CZĘŚCI PIERWSZA.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dział I – Stronniczość, zmowa, niepoczytalność i kwalifikacja spraw

1. Sąd nakierowany jest na prawdę, a nie prawo, w tym przepisy oparte na prawidłach i dyrektywach legalnego prawa oraz precedensów tworzonych w celu uzupełnienia uszkodzeń prawnych, zgodnych z Prawem Naturalnym, tzw. Konstytucją RP oraz Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, a także innymi pomocniczymi prawidłami oraz przepisami dotyczącymi fikcji prawnej tzw. osób fizycznych, które można użyć z korzyścią i sprawiedliwością dla człowieka żywego.

Tzw. Przepisy prawa polskiego, nie mogą być używane przeciwko człowiekowi żywemu, a jedynie jego uwarunkowanej tożsamości, czyli przyjętej roli i/lub fikcji prawnej osoby fizycznej i tylko w przypadku ich zgodności z prawami człowieka.

2. Sąd uwzględnia każdorazowo możliwie pełną sytuację człowieka i jego rodziny, a także okoliczności jakie miały miejsce, w wyniku popełniania czynów zabronionych lub przestępstw, jeżeli o takich można mówić w stosunku do świadomego człowieka żywego, a nie do jego uwarunkowanej życiowo tożsamości.

3. Coś co może być podważone, nie może być brane pod rozwagę. Jeżeli zatem wkorporowana osoba fizyczna wystosuje jakikolwiek wniosek przeciwko człowiekowi żywemu, potwierdza to:

jej niepoczytalności i uwarunkowaniom

 • unieważnia tą czynność pod jakimkolwiek względem prawno-merytorycznym

 • umożliwia człowiekowi żywemu lub przedsiębiorstwu, przeciwko któremu skierowany jest wniosek, do ubiegania się o odszkodowanie z Międzynarodowej Tabeli Odszkodowań

 • upoważnia człowieka żywego o zgłoszenie się do organów ścigania za przestępstwa od korporacji (w Polsce jest to art 14 pkt 3 tzw. Ustawy o Policji).

4. Nikt nie ma prawa narzucać człowiekowi konieczności włączania do rejestrów czegokolwiek, jest to nielegalne i nie podlega żadnym dywagacjom. Zgoda pozorna, wymuszona, narzucona jakąkolwiek manipulacją, licząc od praprzyczyn powstania nieszczerości, unieważnia każdą czynność prawną, która rzekomo została zawarta.

Dział II – SpotkaniaZakres działania, prawa, charakter, obowiązki i nieważności

1. Sąd rozstrzyga na korzyść człowieka żywego spory, zgodnie z przepisami prawa dla człowieka żywego i zajmuje się sprawami karnymi wg praw korporacyjnych dla korporacji i ich jednostek osobowych posiadających i nie posiadających osobowość prawną fikcji prawnej

2. Spotkania Sądu odbywają się w celach rozstrzygnięcia sporów na rzecz kraju i Narodu lub rodziny Narodów, w ramach funkcjonowania Unii Rdzennych Narodów, czyli dla ludzi żywych i reprezentantów ich grup i zasobów, którymi gospodarują, a także prawowitego odzyskania ich przez rdzennych mieszkańców.

3. Sąd prowadzi rozprawy zgłoszone przez ludzi żywych, które pragną rozwiązać swój spór pomiędzy ze sobą lub z korporacją, w tym korporacją wkorporowaną osobowo.

4. Tzw. Korporacje nie mają praw sądzić człowieka, gdyż jest to pogwałcenie jego wolności, m.in. z art. 4 i 31 tzw. Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wszelkich innych przesłanek Prawa Naturalnego, międzynarodowego, które zostało napisane dla ludzi żywych i dla życia. Prawo Naturalne jest częścią i konsekwencją Prawa Życia, danego każdemu człowiekowi, na równych prawach, od urodzenia, z uwzględnieniem odpowiedzialności rodowej od pokoleń, która nie ulega przedawnieniu względem rdzennych ludów.

5. Unieważnia się wszelkie inne tzw. prawa Ustaw, Rozporządzeń i innych, które według stanu faktycznego zgodności m.in. z Prawem Naturalnym, tzw. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także tzw. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w częściach zgodnych z prawami człowieka, zostały stworzone bezprawnie lub korzystając z uszkodzonych lub narzuconych narzędzi przymusu lub manipulacji.

6. Sąd ma charakter polubowny i mediacyjny dla ludzi, którzy określają się jako żywi, zrzekając się swojej korporacyjnej osobowości fizycznej lub fikcyjnej osoby prawnej (dla działalności realizowanej z użyciem tzw. rejestrów państwowych, należących do Narodu w całości, bez żadnej zgody na gospodarowanie nimi korporacji Poland Republic of).

7. W tzw. kodeksie karnym kwestia niepoczytalności sprawcy została ujęta w sposób analogiczny do rozwiązania przyjętego w poprzednio obowiązującej ustawie karnej1. Art. 31 § 1 k.k. stanowi, że sprawca, który w chwili czynu był niepoczytalny, tzn. z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem, nie popełnia przestępstwa. Dzieje się tak z uwagi na niemożność przypisania mu winy. W takim wypadku mówimy o sprawcy czynu zabronionego, a nie o sprawcy przestępstwa. Inaczej mówiąc, sprawca mógł nie mieć świadomości, jednak przejmuje odpowiedzialność, tzn. podlega tabeli odszkodowań, z uwzględnieniem zaleceń Sądu, w zależności od stanu majątkowego, jednak tylko wyłącznie gdy weźmie odpowiedzialność za swoje czyny i podda się obowiązkowemu leczeniu we właściwych i niezależnych od korporacji ośrodkach. Przykładem niepoczytalności jest przyznawanie się do funkcji, którą nie jest człowiek, w celu obrony tzw. pracodawcy, który jest korporacją, czyli obrony uwarunkowanej wcześnie psychicznie, w celu manipulacji człowiekiem.

8. Do rozstrzygania karnego, mają zastosowanie przepisy międzynarodowe, krajowe, w tym tabela odszkodowań załącznik nr 10 oraz przepisy tzw. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, z pominięciem przepisów dotyczących tzw. państw, które stanowią odrębne korporacje i nie mogą występować w imieniu Narodów, m.in. na podstawie przesłanek ważności umów oraz samego uwarunkowania korporacyjnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dział III – Porządek rozpraw / spotkań oraz stosowanie Precedensów

1. Sąd na początku każdej rozprawy, pyta pozwanego / zaproszonego, jakiego wyboru dokonał i jaką ścieżką chce się kierować: człowieka żywego czy korporacji. Niesie to za sobą konsekwencje określone w precedensach określonych w punkcie poprzednim.

2. Sąd realizuje działania nakierowane na polubowne rozwiązanie sporów pomiędzy człowiekiem lub ludźmi żywymi lub pomiędzy człowiekiem lub ludźmi żywymi a korporacjami. W toku swoich działań, uzasadnia różnicę pomiędzy korporacjami a człowiekiem żywym, broniąc godności i wolności człowieka żywego przede wszystkim.

3. . Precedensy do Prawa Naturalnego obowiązują na całym Świecie i są zatwierdzone przez Narodowe Rady Życia, w przypadku poszczególnych krajów, a pomocniczo są konsultowane przez Unię Rdzennych Narodów i opublikowane są na stronie www.prawo.zycia.pl.

4. Sąd podejmowany nad tzw. osobą fizyczną, która nie przyznała się że jest człowiekiem żywym czującym myślą, mową, a także czynem, zgodnie z precedensami 01/PN/05 oraz 02/PN/05, jest traktowany jako sąd nad korporacją, który człowiek żywy w obronie swych rodzin i narodu ma obowiązek i prawo czynić. Nie zastosowanie się do zaleceń wyżej wskazanych precedensów przed rozprawą sądową, a także wybór ścieżki prowadzonego postępowania jako korporacji z numerem PESEL, uniemożliwia korzystanie z praw człowieka żywego.

5. W przypadku gdy wzywany/a decyduje się na występowanie w charakterze osoby, funkcji lub gdy pomimo utrzymywania, iż jest człowiekiem żywym, łamie postanowienia precedensów 01/PN/05 oraz 02/PN/05 i kontynuuje działalność przestępczą, Sąd klasyfikuje osobę jako korporację i wydaje postanowienie, zgodne z wszelkimi obostrzeniami, stosując m.in. tabelę odszkodowań międzynarodowych wynikającą z załącznika nr 10 lub zgłoszenie przestępstw człowieka żywego wkorporowanego do Prokuratury, z uwzględnieniem przepisów o niepoczytalności, które na polach krzywd – załącznik nr 1 i załącznik nr 6, są czymś, czego nie należy się wstydzić.

6. Jeżeli spór dotyczy człowieka żywego lub ludzi żywych, występująca jako zbiorowość lub jako grupa, to rozstrzygane są one na pograniczu Prawa Naturalnego, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także innych tzw. przepisów prawa, zgodnych z art. 4 i 31 tzw. Konstytucji RP oraz art. 14 p 3 Ustawy o Policji.

Dział IV– przepisy ochrony służb w obronie człowieka i jego działalności na rzecz rodziny i Narodu

1. W zakresie przestępstwa z art. 286 § 1 tzw. k.k. , działalność korporacji w zmowie, polega m.in. na:

a) wprowadzeniu w błąd – czyli wywołaniu mylnego obrazu rzeczywistości (przekonaniu, że obraz będący przedmiotem planowanej transakcji jest oryginałem namalowanym przez znanego artystę, podczas gdy jest to kopia lub np. przekonaniu przy zawarciu pożyczki o tym, że pożyczkobiorca będzie mógł zwrócić zaciągnięty dług, podczas gdy w chwili zawierania umowy jest już bankrutem i nie ma widoków na jakąkolwiek zmianę swojej sytuacji.

b) wyzyskaniu błędu pokrzywdzonego – czyli wykorzystanie tego, że pokrzywdzony jest w błędnym przekonaniu co do pewnych okoliczności (np. gdy pokrzywdzony mylnie postrzega sprawcę jako osobę o określonych kwalifikacjach np. lekarza, czy doświadczonego doradcę finansowego, podczas gdy sprawca nie ma w tym zakresie żadnego doświadczenia, a mimo to przyjmuje trudne zlecenie, którego realizacja wymaga kompetencji i doświadczenia, których sprawca nie posiada)

c) wyzyskaniu niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania – czyli wykorzystanie sytuacji, w której pokrzywdzony ze względu na różne przyczyny (np. choroba, wiek, naiwność) nie jest w stanie właściwie zrozumieć swojego działania.

2. Na polach krzywd (załącznik nr 1), w stosunku do ludzi dopuszczających się krzywd w związku z art 4 i 31 tzw. Konstytucji, a także art 14 pkt. 3 Ustawy o Policji, w ramach reprezentowania korporacji, podlega pod przepisy art. 130 § 1-4 tzw. k.k, które wyraźnie mówią, iż:

§ 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Kto, biorąc udział w obcym wywiadzie albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 3. Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych w § 2, gromadzi je lub przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania albo zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Kto działalność obcego wywiadu organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

3. Przepisy obrony Policjantów i Wojskowych oraz innych służb narodowi, występujących jako ludzie żywi, chronią Ich i Ich rodziny, w realizacji postanowień art. 14 Ustawy o Policji, stosując je także dla Wojskowych, Strażników miejskich oraz innych ludzi w służbie dla rodzin rodzin, czyli Narodu.

4. Służby zaprzysiężone Narodowi, bez względu na przepisy korporacji, z którymi pozornie łączy Ich tzw. stosunek pracy, wychodząc z narzuconych uwarunkowań wynikających z tzw. „prawa rozkazu”, nie mają żadnych obowiązków wobec jakichkolwiek praw korporacji. Służbę, którą wykonują względem art. 4 i 31 tzw. Konstytucji RP i innych przepisów uznanych za pomocnicze i zgodne z Prawem Naturalnym.

Dział III – Sąd Arbitrażowy Operatorów a legalne przepisy prawne

1. Sąd Arbitrażowy Operatora, działa zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz stosuje Taryfę opłat i realizuje swoje opłaty przez spółkę córkę o numerze KRS 0000360166, zalegalizowaną w Krajowym Rejestrze Narodu (KRN) Rodziny Autonomii Lachia – Planeta Życia – Lachy My.

2. Siedzibą i obszarem działania Sądu jest Lachia, której granice wyznacza Naród Lachicki (rdzennych Polachów), zwanych potocznie Polakami lub Ich potomków w innych krajach Świata, a także wszelkich Istot żywych

3. Obszarem interwencji Sądu są także wszelkie podziemne, naziemne i nadziemne przestrzenie, w których tzw. korporacje prowadzą bezprawną działalność, które działają przeciwko przepisom Prawa Naturalnego, dotyczącego wszelkich Istot Żywych a Planecie, w obronie tych czujących, ponad wszelkimi granicami tzw. państw, w tym dotyczy to Polonii i Rdzenne Ludy, m.in. w ramach funkcjonowania Unii Rdzennych Narodów, dla których Lachicki Sąd Arbitrażowy jest organem rozstrzygania sporów międzynarodowych.

4. Prawo Naturalne, ale przede wszystkim miłość do drugiego człowieka, nakazuje, by nie pozwolić krzywdzić innych, suwerennie to też na podstawie niniejszego Zawiadomienia i załączonego do niego wezwania czynię, które jest przede wszystkim formą uświadomienia o skali zagrożeń i przestępczości, a na podstawie załącznika nr 13, każdy tzw. pracownik korporacji, który stanowi odrębną korporację z nadanym numerem PESEL, może się z działalności przestępczej wycofać, nawet bez żadnych konsekwencji, z uwagi na pola krzywd określone w załączniku nr 1.

5. Jakiekolwiek akty prawne były wydane przez tzw. rząd, tzw. sejm lub tzw. senat lub potwierdzane przez tzw. sądy, są niebyłe, z uwagi na to, iż dotyczą innego państwa. Korporacja polska, zwana Państwem polskim lub Poland Republic of, jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i pomijając stan jej legalności w tamtym rejonie świata lub kraju po prawowitych tam Rdzennych Amerykanów, u nas w kraju, który zwiemy Polska, żadne przepisy tej korporacji nie istnieją jako funkcjonalne i nigdy nie istniały.

Dział V – Klasyfikacja i legalność jednostek korporacji

1. Korporacje występujące pod jakimikolwiek numerami wkorporowanymi w rejestry innych tzw. państw, należą do Narodów reprezentowanych przez rdzennych mieszkańców danego kraju i nikt tego nie może podważyć, z uwagi na to, iż skala skażenia i zatrucia unieważnia wszelkie instytucje. Bezprawność występowania korporacji, określona jest w załączniku nr 19.

2. Za każdą tzw. korporacją, czyli tzw. osobą prawną lub jej jednostką zwaną osobą lub jednostką organizacyjną, stoi człowiek lub ludzie żywi, którzy występują w nich jako odrębne korporacje, zwane osobami fizycznymi, z nadanymi numerami korporacyjnymi, w zależności od kraju. Wykonują tam funkcje,

3. Zależność i przynależność korporacyjna tzw. osób fizycznych względem tzw. osób prawnych, czyli fikcji prawnych w każdym przypadku, określona jest na podstawie odrębnych w tzw. państwie korporacyjnym zależności. Są one tylko pomocniczym elementem dla Sądu, by określić powiązania grup przestępczych korporacji i ich destrukcyjnego dla siebie związku.

4. Sąd nie sądzi budynków, narzędzi, usług, produktów, projektów, czy utworów oraz numerów, a ludzi żywych, którzy uznali się za korporacje i ukrywają się pod tzw. nazwą osoby fizycznej, z nadanymi jego nazwie numerami korporacyjnymi w kraju i za granicą, na podstawie stwierdzonych faktycznie powiązań, traktując je osobno, w związku z osobowym ich charakterem i wskazaniem korporacyjnym.

5. Istnienie korporacji działające w charakterze grup przestępczych, czyli takich, które realizują interesy korporacji, jednocześnie łamiąc prawa człowieka, funkcjonują na podstawie ułomności umysłu wynikającej z braku zaufania do człowieka, która powoduje konflikty na poziomie bezczucia i nieszczerości. W przypadku nie stawienia się strony, która otrzymała wezwanie / zaproszenie na rozprawę i uzasadniając prawidłowo, nie powiadomiła Sądu o zmianę terminu, rozprawa odbywa się bez przeszkód. W każdym przypadku Sąd wydaje prawomocny wyrok, który zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. W stosunku do korporacji Sąd wyklucza możliwość:

 • udziału innych tzw. osób fizycznych, które nie mogą bronić korporacji, z uwagi na to iż same są korporacjami, jak również innych podmiotów reprezentowanych przez tzw. osoby fizyczne

 • obrony korporacji przez człowieka żywego, chyba że jest to Jego własna korporacja, co do której utożsamia się człowiek lub ją reprezentuje, np. na podstawie nadanego numeru PESEL(korporacja wkorporowana osobowo).

7. Jeżeli jednostka korporacji jest, w związku z prawem korporacyjnym, odrębną korporacją, a jeżeli jest powiązana umowami z innymi korporacjami, to ich działalność zależy od miejsca wykazania rejestru danej korporacji, bez względu na wskazany adres siedziby.

8. Jednostka korporacji, może zrzec się odpowiedzialności za działalność korporacji matki, na podstawie specjalnie tworzonych w tym celu precedensów, określonych do praw człowieka żywego, względem praw korporacyjnych, zgodnych z tzw. prawami nadrzędnymi, m.in. Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Prawa Naturalnego i określonej do tych praw precedensów, które tłumaczą i wypełniają luki prawne, w tym niwelują uszkodzenia prawa, w wyniku działalności przestępczej tzw. aparatu władzy wykazanego w tzw. Konstytucji RP i nieważności przepisów i tzw. władze okupacyjne, względem Ustawy z dnia 30.11.1939r. m.in. unieważniającej przepisy prawa od 1907 roku.

Dział VI – Rozprawy, zależności korporacyjne i ich odpowiedzialność a prawa Narodu,

1. Rozprawy dla korporacji przygotowywane są w terminach od 3 do 14 dni, z ew. uwzględnieniem pilności spraw i szkód, które korporacje dokonują, na podstawie załącznika nr 1, 6.

2. W celu określenia zależności korporacji nielegalnie prowadzących działalność na szkodę człowieka żywego, Jego Rodziny, rodzin Autonomii lub Jego Autonomii, dokonuje się to w stosunku do ich jednostek, które jako odrębne korporacje, prowadzą działania lub reprezentują funkcje w tych korporacjach, na podstawie odrębnych umów, z uwzględnieniem zależności służbowej.

3. Wszelkie prawa do zasobów poszczególnych krajów, w związku z przejęciem Ich przez Naród dnia 10.11.2022r., należy traktować jako Narodowe, gdyż nieważność korporacji zawierających te umowy, przekreśla ich istotność, a nieszczerość, brak przesłanek o istotności, z uwzględnieniem załącznika nr 19, przy czym dotyczy to również terenów i zasobów, które historycznie przynależą do Polachów, które reprezentowane są w danych krajach przez Polonię.

Sprawami związanymi z rozsądzaniem w zakresie zasobów kraju jest Naród, więc budynki wszelkich urzędów, należą do rdzennych jego mieszkańców i nie mogą być wykorzystywane przez korporacje obcych państw, szczególnie na cele działalności przestępczej.

4. Do określenia odpowiedzialności wewnątrzkorporacyjnych, Sąd wykorzystuje zależność służbową wykazanych umów, tzw. podległość i zwierzchnictwo, na podstawie dowolnych umów, mających znamiona w tzw. ustawach, w których wskazane są te powiązania korporacyjne, m.in. tych przepisów tzw. prawa krajowego, którego dotyczą sprawy

5. Odpowiedzialność względem umów, które zostały zawarte pomiędzy korporacjami dotyczy korporacji i ich jednostek, z uwzględnieniem odpowiedzialności przekazywanej służbowo, do jednostek nadrzędnych i na podstawie tabel międzynarodowych odszkodowań załącznik nr 10, pociągnięte do odpowiedzialności są wszystkie korporacje.

6. W związku z tym, iż umowy mogą być zawierane jedynie pomiędzy człowiekiem żywym, a człowiekiem żywym, nie mają znaczenia dla Sądu, gdyż zawierane są pomiędzy korporacjami, więc nie mają mocy prawnej, a jedynie wskazują na zależność i charakter powiązań grup przestępczych.

7. Korporacje, które określają granice dla ludzi, łamią prawa wolności człowieka żywego na każdym poziomie, gdyż stanowi tu ograniczenie wszelkich praw pod względem iluzji terytorium. Każdą z takich korporacji jest tzw. państwo i jej jednostki wkorporowane, a tzw. umowy zawierane przez każdą z tych korporacji, bez ważności ważne.

Dział VII – Organy Sądu i ich odpowiedzialność

1. Każdy człowiek żywy, z duszy, ciała, krwi i kości, jest zobowiązany nie krzywdzić oraz nie pozwalać krzywdzić siebie i innych, co stanowi obowiązek i zarówno prawo do przeciwdziałania krzywdzeniu, co pozwala każdemu Suwerenowi, rdzennie urodzonemu, działającemu jako zwierzchnik władzy ze strony Narodu, Po-Lachowi, wycofać się z działalności przestępczej, nieświadomie dotychczas wykonywanej na szkodę Narodu działalności.

Zgodnie z Prawem Naturalnym, art. 4 i 31 tzw. Konstytucji RP, a także Art. 22. § 1. Nie podlega karze, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru własnemu lub cudzemu, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć.

Arbitrzy, Sędziowie, Sąd, Operatorzy – Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki oraz Fundacja Planeta Życia, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania, związanego z postępowaniami prowadzonymi przed Sądem, chyba, że szkoda została wyrządzona umyślnie, z uwzględnieniem warunków określonych w załączniku nr 1 i załączniku 6, które działają na ludzkość.

Dział VIII – Organy Lachickiego Sądu Arbitrażowego
 1. Organami Sądu są: Prezes Lachickiego Sądu Arbitrażowego oraz Rzecznik Lachickiego Sądu Arbitrażowego.
 2. Doradztwo dla Sądu w zakresie spraw, niezależnie od Sądu sprawuje Narodowa Rada Życia

 1. Prezes Sądu kieruje Sądem i przyjmuje mianowanie jako człowiek żywy jako Arbiter w zakresie jego funkcji orzeczniczych i w tym samym zakresie reprezentuje go na zewnątrz oraz wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie. Na czas niemożliwości wykonywania zadań przez Prezesa Sądu, wyznacza się jego zastępstwo.

 2. Prezesa Sądu oraz jego zastępców powołują i odwołują Operatorzy. Rzecznik Lachickiego Sądu Arbitrażowego kieruje bieżącym funkcjonowaniem Sądu, załatwianiem spraw organizacyjnych i operacyjnych, kierowaniem gospodarką, w tym finansową, Sądu oraz dokonywaniem innych czynności określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Rzecznika Sądu Polubownego i jego zastępców powołują i odwołują Operatorzy.

 4. Sąd korzysta z Precedensów, publikowanych przez Narodową Radę Życia i pełni funkcje doradcze Lachickiego Sądu Arbitrażowego.

 5. Do kompetencji Narodowej Rady Życia należy w szczególności: zgłaszanie propozycji zmian w Regulaminie Sądu Polubownego, propozycji zmian co do funkcjonowania sytemu operacyjnego wykorzystywanego przez Sąd Polubowny, analiza orzecznictwa oraz wnoszenie uwag dotyczących poprawy jego działalności.

 6. Narodowa Rada Życia funkcjonuje z udziałem ludzi żywych i Ich ustaleniami.

Dział VIII
Arbitrzy

1. Sąd prowadzi listę arbitrów Lachickiego Sądu Arbitrażowego, zwaną dalej „Listą Arbitrów”, na którą mogą być wpisani Ludzie posiadający odpowiednie podejście do życia, czujący i mający wrażliwość na drugiego człowieka i Jego rodzinę oraz predyspozycje psychoczuciowe, właściwa intuicja i nie kierowanie się własnymi pobudkami.

2. Kwalifikacje do wykonywania funkcji arbitra są na drugim miejscu, gdyż rozstrzygane są sprawy związane z wolnością, prawem do godności i dobrem ogólnym Narodu.

3. Wpisu na Listę Arbitrów i skreślenia z Listy Arbitrów dokonuje Prezes Sądu na wniosek Operatorów.

4. Prezes Sądu dokonuje wykreślenia arbitra z Listy Arbitrów w przypadku:

a. złożenia przez Sąd wniosku o wykreślenie,

b. utraty przez arbitra wymienionych pkcie 1 przymiotów, które powinny posiadać istoty ludzkie wpisane na Listę Arbitrów,

c. rezygnacji przez arbitra ze stanowiska arbitra wpisanego na Listę Arbitrów.

5. W przypadku zawieszenia Arbitra lub jego skreślenia z Listy Arbitrów prowadzone przez niego sprawy Prezes Sądu przekazuje innym Arbitrom, którzy prowadzą te sprawy aż do ich zakończenia.

6. Członkowie organów Operatora, Prezes Sądu oraz jego zastępcy a także Arbitrzy Sądu Polubownego nie mogą występować jako pełnomocnicy stron.

7. Arbiter jest obowiązany zachować bezstronność oraz rozstrzygać spór w sposób należyty, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia.

Dział IX

1. Spory przed Sądem prowadzone są także za pomocą systemów informatycznych, ustalonych każdorazowo przez strony, sprawy, a wszelkie sprawy publikowane są w przeddzień rozprawy na stronie sad.lachicki.pl.

2. Spory rozstrzyga Sąd w składzie jednego arbitra (arbiter jedyny) lub w wyższej instancji m.in. w sprawach odszkodowawczych, pozwach zbiorowych oraz sprawach karnych skazujących, spory są rozstrzygane przez trzech arbitrów.

3. Funkcję arbitra może pełnić osoba wpisana na Listę Arbitrów

4. Przyjmując sprawę do prowadzenia, arbiter składa stronom pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności. Oświadczenie to doręczane jest stronom w systemie informatycznym.

5. Miejscem postępowania przed Sądem jest miasto ustalone przez strony lub rozprawy odbywają się za pomocą systemów informatycznych.

6. Językiem postępowania jest język polski. Wybór innego języka postępowania jest niedopuszczalny.

7. Przy rozpoznaniu sprawy Sąd stosuje po pierwsze prawdę wynikającą z wrażliwości człowieka i miłości do człowieka lub natury, opisaną m.in. przez Prawo Naturalne, a także prawo polskie zgodne z tzw. Konstytucja RP, a także międzynarodowe prawidła chroniące prawa wolności człowieka żywego, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Naturalnego oraz tzw. Powszechnej Konwencji Praw Człowieka, uwzględniając prawidła rdzennej ludności np. prawa Peruna w zakresie PoLachów.

8. Postępowanie przed Sądem Polubownym rozpoczyna wniesienie przez Stronę ubiegającą się o zadośćuczynienie, uznająca się za człowieka żywego, w tym także reprezentującą tzw. przedsiębiorstwo, instytucje człowieka żywego.

9. Pozew w postaci Zawiadomienia / Wezwania, wnosi się za pośrednictwem złożenia jej człowiekowi żywemu lub korporacji wkorporowanej osobowo, a także osoboście lub do biura podawczego tzw. funkcyjnych korporacji wkorporowanych osobowo, czyli zatrudnionych w tzw. korporacji pracowników.

10. Zawiadomienie / Wezwanie nie przedawnia się i może być skierowane nawet dla tych, którzy funkcje w korporacji lub jej jednostce pełnili w przeszłości, lecz roszczenie jest wymagalne, a odpowiedzialność tyczy się za cały okres prowadzenia działalności przestępczej na szkodę Narodu i nie ogranicza ją zasięg terytorialny ani granice oraz żadne inne podziały.

11. Można dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy szkody lub krzywdy.

12. Pozew składa się w drugiej instancji, w sytuacjach gdy:

a) skutecznie złożone Zawiadomienie / Wezwanie nie przyniosło skutku

b) na spotkaniu / rozprawie w oparciu o Zawiadomienie / Wezwanie, Arbiter rozstrzyga, a strona pozwana nie zgadza się na wyrok.

Dział X – Pozwy

1. Pozew składany w terminie 14 dni, drogą elektroniczną na adres korporacji, w biurze podawczym lub listownie, powinien dokładnie określać strony i przedmiot sporu, wraz z oznaczeniem jego wartości oraz wskazywać zapis na Sąd polubowny, na podstawie którego postępowanie ma być prowadzone.

2. W pozwie powód powinien podać wszystkie twierdzenia uzasadniające dochodzone roszczenie oraz przedstawić wszystkie dowody. Sąd może pominąć nowe twierdzenia oraz dowody na ich poparcie, jeżeli mogły one być zgłoszone już w pozwie.

3. Jeżeli pozew spełnia przesłanki formalne, Sąd doręcza pozwanemu informację o wniesieniu przeciwko niemu pozwu wraz z jego kopią oraz z instrukcjami dotyczącymi utworzenia profilu oraz logowania się do systemu informatycznego – na adres poczty elektronicznej, z którego pozwany aktywnie korzysta, wskazany w umowie stron będącej źródłem zapisu na Sąd, a w razie jego braku – na adres e-mail pozwanego wskazany w tzw. Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym publicznym rejestrze lub ewidencji.

4. Jeżeli pozwany wskazał w umowie będącej źródłem zapisu na Sąd adres poczty elektronicznej który nie istnieje lub adres, z którego nie korzysta, albo jeżeli informacja o wniesieniu pozwu wraz z jego kopią nie może zostać doręczona z uwagi na zapełnioną skrzynkę odbiorczą, celowe blokowanie możliwości odbioru korespondencji z serwera pocztowego Sądu , lub inne okoliczności za które pozwany ponosi odpowiedzialność, pozew uznaje się za skutecznie doręczony z chwilą jego pierwszego wysłania. Skutek doręczenia pozwu wywołuje również umieszczenie przez serwer pocztowy pozwanego informacji o wniesieniu pozwu, wraz z jego kopią, w folderze poczty „niechcianej” (tak zwany „spam”). Sąd ponawia jednak trzykrotnie próbę doręczenia pozwu.

5. Niezależnie od powyższego, z najwyższej dbałości o interesy wszystkich stron postępowania oraz bezpieczeństwo obrotu,Sąd Polubowny wysyła informację o wniesieniu pozwu, wraz z jego wydrukiem oraz z instrukcjami dotyczącymi utworzenia profilu i logowania się do systemu informatycznego, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres pozwanego, ujawniony we właściwym rejestrze sądowym albo innym publicznym rejestrze lub ewidencji, a w przypadku tzw. osób nie prowadzących działalności gospodarczej – na adres zamieszkania wskazany w umowie lub w zapisie na Sąd lub w miejscu pracy do biura podawczego lub w sekretariacie). Potwierdzenie nadania wydruku pozwu umieszcza się w systemie elektronicznym i przyjmuje się, że dotarł on do adresata w terminie 5 dni roboczych od daty jego nadania.

6. Za chwilę doręczenia pozwu uznaje się jego doręczenie zgodnie z ustępem 4 i 5 powyżej. Jeżeli jednak w umowie stron brak jest adresu poczty elektronicznej pozwanego oraz nie jest on wskazany jako adres poczty elektronicznej we właściwym rejestrze sądowym, innym publicznym rejestrze lub ewidencji,pozew uznaje się za doręczony w chwili wskazanej w ostatnim zdaniu poprzedzającego ustępu

7. W terminie jednego tygodnia od dnia doręczenia pozwu pozwany może wnieść odpowiedź na pozew. Odpowiedź na pozew składa się za pośrednictwem systemu informatycznego na adres sad@lachicki.pl.

8. W odpowiedzi na pozew pozwany powinien podać wszystkie zarzuty i twierdzenia przeciwko żądaniu pozwu oraz przedstawić wszystkie dowody na ich poparcie. Sąd może pominąć nowe twierdzenia oraz dowody, jeżeli mogły one być zgłoszone już w odpowiedzi na pozew.

9. Brak odpowiedzi na pozew, jeżeli z akt sprawy wynika właściwość Sądu , nie wstrzymuje rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia

Dział XI – koszty, postępowanie

1. Koszty postępowania strony ponoszą na zasadach określonych w Regulaminie Opłat. W orzeczeniu kończącym postępowanie Sąd orzeka o obowiązku zwrotu kosztów.

2. Z zastrzeżeniem §27 ustęp 4 poniżej, zarówno powód wnosząc pozew, jak i pozwany wnosząc odpowiedź na pozew, uiszczają opłaty zgodnie z Taryfą Opłat. Sąd podejmuje czynności dopiero po wniesieniu opłat.

3. W trakcie postępowania arbiter może zobowiązać stronę do wniesienia zaliczki na dodatkowe koszty postępowania, pod rygorem niepodjęcia czynności powodującej koszty.

4. Kilka tzw. osób lub ludzi, może w jednej sprawie występować w roli powodów lub pozwanych, jeżeli przedmiot sporu stanowią prawa i obowiązki im wspólne oraz wówczas, gdy sprawa przeciwko kilku osobom może toczyć się tylko łącznie (współuczestnictwo konieczne). Pozew lub odpowiedź na pozew powinny jednak złożyć przez wspólnego pełnomocnika.

5. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia lub bez zrzeczenia się roszczenia, o ile pozwany wyraził na to zgodę, a także wówczas, gdy wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Sąd umarza również postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu.

6. W toku postępowania doręczeń dokonuje się w systemie informatycznym. Sąd może informować strony o złożonych pismach, dokumentach i dowodach, a także o wydanych orzeczeniach pocztą elektroniczną oraz wiadomościami SMS, jeżeli strona zawnioskuje o taką możliwość w systemie informatycznym. Postępowanie przed Sądem prowadzone jest bez wyznaczania rozprawy.

7. Zeznania świadków mogą być składane w formie pisemnych oświadczeń lub nagrań wideo, przy czym świadek powinien w swoim oświadczeniu potwierdzić, iż jest świadom odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań..

8. Jeżeli Sąd uzna to za celowe, organizuje wideokonferencję celem uzupełnienia faktów mających dla sprawy istotne znaczenie. Zeznania świadka są dobrowolne. Zapis przesłuchania zostaje umieszczony w systemie informatycznym.

9. Dowody mogą być przeprowadzane z odpisów dokumentów, obrazów, zdjęć, nagrań audio i wideo, plików komputerowych oraz innych tego typu materiałów, przy czym strona wnosząca o przeprowadzenie dowodów powinna w każdym przypadku potwierdzić, że są prawdziwe i autentyczne. Sąd Polubowny może ograniczyć rozmiar lub format plików prezentowanych przez strony a także zarządzić przedstawienie plików w innych formatach.

10. W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, Sąd może na wniosek strony wezwać wskazanego przez siebie biegłego celem zasięgnięcia opinii. Opinia przedstawiana jest w systemie elektronicznym.

11. Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sąd Polubowny prowadzi postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy, w szczególności w zakresie terminów czynności procesowych a także kwestii porządkowych i organizacyjnych. Strony, decydując się na Sąd, wyrażają zgodę na zasady i sposób postępowania przez Sądem określone w niniejszym Regulaminie. Sąd nie jest związany postanowieniami Stron odmiennymi od postanowień Regulaminu.

12. Strony komunikują się ze sobą oraz z Sądem również za pomocą dedykowanego każdej sprawie czatu. Strony nie mogą kontaktować się z Arbitrem ani arbiter nie może kontaktować się ze stronami w danej sprawie w inny sposób, niż za pośrednictwem systemu informatycznego.

13. Jeżeli uchybiono przepisom niniejszego Regulaminu, strona, która się o powyższym uchybieniu dowiedziała, powinna niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, podnieść odpowiedni zarzut lub zgłosić odpowiednie zastrzeżenie pod rygorem utraty możliwości powoływania się na takie uchybienie w dalszej części postępowania lub w skardze o uchylenie wyroku Sądu Polubownego. W tym samym terminie i pod tym samym rygorem strona powinna zgłosić na stronie internetowej Sądu Polubownego problemy techniczne, jeżeli uniemożliwiają one przedsięwzięcie czynności procesowej.

14. Po uznaniu sprawy za dostatecznie wyjaśnioną, Sąd informuje o tym strony i zamyka postępowanie. Sąd dąży do wydania wyroku w terminie 21 dni od dnia wniesienia pozwu.

15. Wyrok Sądu powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez arbitra jedynego. Wyrok Sądu Polubownego powinien zawierać motywy rozstrzygnięcia.

16. Ugoda może uzyskać formę wyroku po złożeniu przez stronę stosownego wniosku. Stosowny wniosek w tym zakresie powinien być złożony nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia ugody.

17. Wyrok Sądu powinien wskazywać zapis na sąd polubowny na podstawie którego go wydano, zawierać oznaczenie stron i arbitra, a także określać datę i miejsce jego wydania.

18. W orzeczeniu kończącym sprawę Sąd rozstrzyga również o kosztach postępowania, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o odpowiedzialności za wynik sprawy. Stronom reprezentowanym przez zawodowych pełnomocników należy się zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości określonej w Taryfie Opłat. Od kwoty zwrotu kosztów procesu należą się odsetki ustawowe od dnia wydania orzeczenia.

19. W razie dojścia przez strony do ugody, o ile strony nie postanowią inaczej, koszty postępowania wzajemnie się znoszą, zaś Sąd zwraca stronom połowę uiszczonych przez nie opłat arbitrażowych.

20. Sąd doręcza stronom lub ich pełnomocnikom, jeżeli zostali ustanowieni, odpisy wyroków oraz tych postanowień, w których zasądzono koszty postępowania, listem poleconym. Pozostałe orzeczenia doręczane są w systemie informatycznym.

21. Wszystkie opłaty i wydatki poniesione w rozstrzyganej sprawie przez Sąd powinny być pokryte przez strony przed doręczeniem orzeczenia.

22. Orzeczenie Sądu est ostateczne.

Dział XII – Dodatkowe wyjaśnienia

 1. Wiedza dotycząca precedensów, pól krzywd oraz innych informacji, z których można korzystać, dostępna jest na www.prawo.zycia.pl

 2. W niniejszym regulaminie oznaczenia osoby fizycznej, dotyczą fikcji prawnej wg przepisów tzw. prawodawstwa polskiego, czyli firmy osoby fizycznej, której bezprawnie nadano numer PESEL jako tożsamości, wykorzystując dane wrażliwe człowieka żywego m.in. na dokumentach i rejestrach tzw. urzędów i instytucji tzw. państwa polskiego.

 3. Każdy człowiek żywy, ma możliwość potwierdzenia, iż występuje w imieniu swojej fikcji prawnej lub jako człowiek żywy.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają ważność przepisy służące człowiekowi żywemu prawidła, poszczególne ich artykułu i punkty, zgodne w brzmieniu z ogólnie powszechnym i dorozumianym Prawe Naturalnym „nie krzywdź, nie pozwól krzywdzić siebie i innych”, które dotyczyć może zarówno sfery człowieka żywego, z poszanowaniem wiary w swojego ducha / duszę i wrażliwości istoty żywej jaką przejawia.

 5. Człowiek żywy, reprezentujący w imieniu swojej fikcji prawnej, podlega pod przepisy art 4 i 31 tzw. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, bez konsekwencji występowania w imieniu swojej fikcji, w ramach której podlegał uwarunkowaniom lub występował w imieniu tzw. fikcyjnych tożsamości, np. pełnionych publicznie funkcji.

 6. Nie ma możliwości występowania w ramach sądu arbitrażowego, jednocześnie pełniąc powyższe funkcje, czyli przyznając się do tożsamości tzw. osoby fizycznej, która człowiekiem nie jest.

 7. Człowiek żywy powinien się, w związku z zapisami punktu poprzedniego zdeklarować co do istoty, którą się czuje lub uznaje iż występuje jako swój byt fikcyjny osoby fizycznej, bez możliwości późniejszego cofnięcia konsekwencji.

 8. Samo spełnienie przesłanek dotyczących rezygnacji z fałszywych tożsamości, jest pierwszą z czynności, które należy uzasadnić na forum sądu, potwierdzając iż człowiek żywy uzyskał świadomość i dąży do rehabilitacji i zadośćuczynienia, przejmując swoją odpowiedzialność w działaniach podejmowanych na rzecz narodu.

 9. Sąd wyznacza i uzgadnia z wezwanym, listy czynności, które zmierzają by odpracować swój udział w krzywdzie ludzi, co nie może być surowsze od kar nałożonych przez sąd, występując jako tzw. osoba fizyczna.

 10. W razie uchylenia wyroku Sądu przez tzw. sąd powszechny, uchylenie jest bez ważności prawnej, gdyż Lachicki Sąd Arbitrażowy realizuje swoje działania na mocy dwóch sądów, posiadających legalną reprezentację. Tzw. Sądy powszechne nie są sądami legalnie działającymi na terenie Polski, są jednostkami korporacji zagranicznej, zgodnej z załącznikiem nr 5.

1