WEZWANIE / ZAPROSZENIE

Lachicki Sąd Arbitrażowy

WEZWANIE / ZAPROSZENIE

NA

ROZPRAWĘ SĄDOWĄ / SPOTKANIE MEDIACYJNE

nr sprawy: URN/LSA/……………………………

na rozprawę prowadzoną przez:

Prezesa Sądu Arbitrażowego / Arbitra / Mediatora Narodu

i Sędziego Pokoju, Pana/ Panią ……………………….

dla Sz. Pani / Pana

……………………………………
fikcja osoby fiz: ……………………………………………….. korporacji …………………………………………….

Szanowna Pani

występując jako Suwereni, w ramach zawiązanej Unii Rdzennych Narodów, korzystając z praw człowieka żywego i ludów rdzennych i broniący prawdą z miłości do swoich Rodzin życia i godności oraz wolności każdego Człowieka żywego Duchem z Duszy, Ciałem z krwi i kości, m.in. na podstawie art. 4 i 31, tzw. Konstytucji RP, wzywamy Pana Panią na obowiązkowego stawiennictwa na rozprawę / nieobowiązkowego spotkania mediacyjnego dot. sprawy / zdarzenia / podejrzenia / wykroczenia z dnia 4 listopada 2022r.

Znak sprawy: …………………………………….. w związku z zawiadomieniem z dnia …………………… w stosunku do  ………………………….. z Rodu ……………………, w imieniu …………….. w Rejestrze Narodu / Rodziny Autonomii ………………………

  • TERMIN: ……………………………, godz. ……………FORMA: ON-LINE

Link ze specjalnym zaproszeniem, dostępnym w dniu rozprawy na stronie www.sad.lachicki.pl, który publikować będzie numer sprawy dostępny w nagłówku, bez podawania Pani/Pana danych wrażliwych, jeżeli będzie Pani/Pan występowała jako człowiek żywy. Dla tzw. osób fizycznych, czyli jednostek korporacji, tzw. przepisy RODO nie obowiązują, więc jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na brak otwartości na możliwości, które dajemy każdemu człowiekowi, na nagraniu, które sporządzamy z każdej rozprawy, będą wskazane do publicznej wiadomości wszystkie dane korporacyjne, łącznie z miejscem tzw. zatrudnienia oraz charakteru prowadzenia działalności przestępczej.

Rozprawy / spotkania odbywają się drogą online, w związku z wywołanym zagrożeniem (bez-pieczeństwem) dotyczącym COVID 19, a którego strach przed tym tzw. wirusem służy już Narodowi Polskiemu odkrywać prawdę (z całym szacunkiem dla wszystkich ludzi, naszych rodzin i dzieci).

Informuję także, iż odrębne wezwanie może się odbyć z udziałem tzw. osoby sprawującej tzw. nadzór bezpośredni nad fikcją prawną korporacji, w ramach której Pani występowała zwracając się do Narodu / Suwerena / Człowieka żywego / Autonomii / Rodziny Autonomii / Zgromadzenia lub Zrzeszenia Ludzi Żywych/ Rodów, z całym szacunkiem do Pani / Pana Istoty człowieka żywego oraz Pani / Pana Rodziny.

Według powyższego, występując jako pełnomocnicy fikcji prawnych swoich tzw. osób fizycznych:

Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki Lachia – Planeta Życia – Lachy My

………………………………………………….. ……………………………………………………

POUCZENIE

Ma Pani / Pan do wyboru dwie opcje sądów instancyjnych, jeden w sprawach gospodarczych, gdzie pod-mioty korporacyjne są sądzone jako korporacje i ich jednostki, drugi w sprawach ochrony godności człowieka żywego, z duszy, ciała, krwi i kości, stwierdzającego o swoim uświadomieniu i drodze odwarunkowywania.

  • Sąd Arbitrażowy
    Krajowego Instytutu Rozwoju Gospodarki (KIRG) tzw. KRS 0000377348, występujący z ramienia Zrzeszenia Sądów Arbitrażowych Narodu

  • Sąd Życia

    Rodziny Autonomii „Lachia-Planeta Życia-LachyMy” zarejestroanej jest we Włodawie 02.02.2021r,

    Planeta Życia, zalegalizowana w Narodzie wykazana jest w Rejestrze Narodowym Autonomii pod numerem 312262 (zwanym wcześniej nr KRS) na podstawie wyłączenia z fikcji tzw. państwa polskiego. Numery KRS, REGON, NIP są przynależnością do w/w Rodziny Autonomii, zgodnie z Legalizacją Rejestru Narodowego z dnia 17.10.2022r.

Proszę mieć świadomość, iż występując funkcyjnie (jako tzw. osoba fizyczna, czyli fikcja prawna tzw. państwa polskiego Poland Republic of, nie ma Pani / Pan możliwości wybrania opcji występowania jako Człowiek żywy, zgodnie z art 4 i 31 tzw. Konstytucji RP, lub występowania jako fikcja i jednostka zagranicznej korporacji, która od 2002 roku, nie ma legalnie działającego prawa, zakwestionowanego m.in. Dekretem Prezydenta RP z dnia 30.11.1939r.

Informacja o rejestracji tego fikcyjnego bytu jest publicznie dostępna, również na stronach tzw. rządu, więc jest to fakt niepodważalny. Więcej informacji (załącznik nr 5).

W swoich decyzjach Sąd posiłkuje się przepisami legalnego prawa, które i tak jest tylko opisową reprezentacje prawdziwego prawa, którym jest miłość i praweda (prawiedza), oparta na czuciu a nie myśleniu, stanowiąca jedyną prawdę, nakierowaną na ochronę godności i wolności człowieka.

Jako Lachicki Sąd Arbitrażowy, nie występujemy przeciwko nikomu, a dla i ku wszystkim, m.in. z szacunku do każdego człowieka, nawet tego, który zapomniał jak to jest czuć lub uwikłał się w zależności, które Go przerastają, sprawiają jego niepoczytalność wynikającą z uwarunkowań, uzależnień i zależności obcych

Takie spojrzenie i nastawienie na działanie i stopniową rehabilitację nas wszystkich, pozwala wszystkim dbać o swoje rodziny i rodziny innych ludzi, zgodnie z zapisem obowiązku dla każdego człowieka „nie pozwól krzywdzić siebie i innych”, przy takim poziomie zatrucia jakiego ludzie doświadczają (umysł, żywność, powietrze, woda, ideologie)

Powyższe służy mieszkańcom rdzennym, zwanych w niektórych częściach świata plemionami lub narodami rdzennych ludów, a legalnie działające na terenie Rzeczypospolitej jednostki i przedsiębiorstwa narodu, m.in. Narodowa Rada Życia, Zrzeszenia Narodu, zajmują się Ich sprawami i wdrożeniami, wiecowo zorganizowanymi na terenie Regionu zwanego Polska.

Do wykroczeń / nadużyć/ przestępstw i w nich współudziału, które Pani / Pan otrzymuje (m.in. występując jako tożsamość, osoba, pracownik korporacji) należą m.in. pogwałcenie, naruszenie lub złamanie :

należy wymienić

Dodatkowo informuję, iż wykorzystując dla Pani / Pana korzyści, z szacunkiem do Pani / Pana Istoty człowieka żywego, celowo wybierając te mniej uszkodzone tzw. przepisy prawa, jako tzw. osoba fizyczna ma Pani wyboru, zgodnie z Precedensami Prawa Naturalnego, dostępnymi na stronie www.prawo.zycia.pl, z odnośnikami na stronach sądów Sądu Narodu, Arbitrażowego KIRG. Jako że człowiek człowieka nie ma prawa sądzić, o ile nie występuje jako jednostka lub firma korporacji lub tożsamość funkcyjnie do niej przyporządkowana, może Pani / Pan skorzystać z opcji Sądu Życia, który działa na o wiele prostszych zasadach i przede wszystkim stanowi miłą rozmowę na temat świadomości jaką mamy, ludzkiej wrażliwości i dbałości o rodzinę i Naród.

Działalność, którą Pani / Pan wykonuje jest uznana przez Naród za terrorystyczną, a pieczęcie, którymi się Pani / Pan posługuje, świadczą o tym, iż prowadzi Pani / Pan działalność przestępczą w zmowie z obcym państwem. Może być jednak Pani / Pan tego nieświadoma, z tego także zdajemy sobie sprawę, gdyż tym z ramienia Ogólnopolskiego Zrzeszenia Niezależnych Psychologów i Terapeutów oraz Ogólnopolskiego Zrzeszenia Świadomych Rodziców się zajmujemy, m.in. w ramach Programu Pomóż mi Polsko, podprogramów Rehabilitacja Narodu i Terapia Narodu.

Przepisy prawne, na które się tzw. Urząd lub Pani / Pan w jego imieniu się powołuje, w związku z tym, iż występuje Pani / Pan jako korporacja zagraniczna, nie uprawniają Pani / Pan do posługiwania się nimi, gdyż człowiek żywy nie ma prawa stosowania przepisów korporacyjnych do człowieka żywego, a jedynie do korporacji.

W tym celu, w związku z uszkodzeniem prawa, a także zatruciem narodu w stopniu alarmującym i znacznie ograniczającym świadome funkcjonowanie każdego człowieka, jako Naród powołaliśmy narodowe sądy, które w całej Polsce, Lachii ponad granicami tego regionu, wraz z Polonią, zapobiegają obecnie ludobójstwu i przejęciom korporacji, które nie są legalnie działającymi, podobnie jak każde tzw. państwo.

Sądy, które działają dla Rodziny Rodzin, czyli Narodu, są uprawnione do swojej działalności z każdej możliwej instancji i mogą wykorzystywać wszelkie zasoby Narodu do celów rehabilitacji, terapii i ochrony życia ludzkiego, w tym wszystkich ludzi, bez względu na to czym się zajmują.

Należy mieć świadomość, iż tzw. Przepisy prawa obecnie stosowane, w związku ze znacznym uszkodzeniem ich od 30.11.1939 roku, zgodnie z Postanowieniami Konwencji Haskiej z 1907 roku nieważne i niebyłe, mogą stanowić jedynie wyznacznik do formułowania Precedensów do Prawa Ziemi (Naturalnego), posiłkując się także w zakresie większości przepisów tzw. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Powyższe stanowi zakres tworzonych się filarów funkcjonowania Unii Rdzennych Narodów, działającej w naszym regionie Świata, zgodnie z tzw. Konstytucją RP, która dla Narodu Lachickiego (Polachów), jest jednym z prawideł budowania świadomości nie prawa, ale prawdy, wynikającej z prawdziwych zdarzeń i skutków ukrytej przed Narodem Polskim Historii oraz działaniach, które miały swoje skutki określone m.in. w załączniku 1 i 6 do zawiadomienia.

Proszę mieć świadomość, iż każdy człowiek żywy ma wolną wolę, którą często myśli że ma, gdyż oferuje się ją w postaci wielu fikcji, której większość ludzi przez wieki podlegała. Fikcje te i działania, m.in. przepisy prawa stanowionego w swoich postanowieniach nie mogą być jednocześnie sprzeczne z Prawem Ziemi (Naturalnym) oraz tzw. Powszechną Deklaracja Praw Człowieka.

Podobna sprawa może być przedstawiona na podstawie prostego przykładu, w którym na bazie nielegalnego prawa rzymskiego, przepisów tzw. rozporządzeń i ustaw, wszystkie te tzw. akty prawne, są i były sprzeczne z tzw. Konstytucją, a w tzw. państwie polskim nie mogły mieć faktycznie skutków prawnych.

Podszycie się pod Rzeczpospolitą polską tzw. władz, przekreśla jej legalny charakter, stanowi o takim zorganizowaniu, które w zmowach mogło stanowić o iluzji tego co się dzieje faktycznie, której poprzez wiele zabiegów, nie mógł się oprzeć nawet człowiek mocno świadomy pracujący na tzw. prawie rozkazu. Proszę się zatem o to nie winić, bo nawet jeżeli miała Pani / Pan o tym świadomość, oddziaływanie sterowania było tak silne, iż nawet psychologowie, lekarze i terapeuci nie byli w stanie dostrzec tego co się dzieje, gdyż dotyczyło to ukształtowania tzw. świadomości umysłu od dziecka, jeszcze przez pokolenia.

Usługi korporacyjne, ale są sprzeczne z Prawem Naturalnym, każdym prawem, które nie ma mu równych oprócz uzupełniającym go prawom Natury i Życia. Są to proste prawa, które może zrozumieć człowiek czujący, pod warunkiem, iż ma dostęp do uczuć, które stanowią o możliwości rozróżniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa. Prawo Naturalne wynika z prostych przesłanek o wartościach człowieka żywego: nie krzywdź, nie pozwól krzywdzić innych i siebie. Zakłada też, że nie jesteśmy ciałem ani umysłem, bo w zdrowym ciele dopiero jest zdrowy Duch.

Proszę mieć świadomość, iż występując jako osoba fizyczna, jest Pani / Pan wg wszelkich rejestrów wkorporowana w nielegalnie działającą korporację na terenie USA, która wykonuje działalność przestępczą na terenie rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli zdecyduje się Pani / Pan współpracować z Narodem jako Godny Człowiek Żywy, a nie jako cześć korporacji, co oznacza dosłownie możliwość pójścia drogą uwolnienia od zależności, wolną wolą, wg. postanowień Precedensów Prawa Naturalnego 01/PN/05, 02/PN/05, wtedy nasze dla ludzi rdzennych działania, będą służyły też Pani / Panu Rodzinie i będą dążyły do zjednoczenia ludzi, zbudowania rodzin i Narodu.

W takim przypadku będziemy radzi przekazać więcej informacji na temat możliwości i zaangażowania, ew. opcji i możliwości uczestnictwa w ramach programu www.urzedy.zycia.pl, które pozwoli na stopniowe niwelowanie i odstępowanie działalności przestępczej, które niestety jak sama Pani / Pan widzi jest faktem.

Adres email, w celu udostępnienia regulaminu sądu: ………………..…………………………………………

Telefon kontaktowy w sprawie ew. konieczności zmiany terminu / zakresu ……………………………

W sprawach, które dotyczyć mogą ew. nieobecności i zmiany terminu w uzasadnione rodzinnie lub zdrowotnie (z szacunkiem do człowieka żywego, które także w przypadku Prawa Naturalnego pociąga za sobą konsekwencje na mocy prawidła „nie krzywdź”), prosimy o kontakt: o wysłanie sms na tel. 535650610 lub email: sad@lachicki.pl, więcej informacji na stronie www.sady.zycia.pl .

Człowiek żywy składający oskarżenie korporacji / zaproszenie człowiekowi żywemu

………………………………………………………………………………………….