Załączenie 13 -Prawo naturalne

Załączenie 13 – Nadrzędność Prawa Naturalnego (Prawa Ziemi) oraz Prawa Życia nad przepisami bezprawnego tzw. prawa morza lub tzw. prawa kanonicznego

1. Prawo Naturalne stosowane jest co do człowieka żywego, czyli takiego określonego w art. 4 i 31 tzw. Konstytucji RP, ale którego definicja wykracza poza samo pojęcie, gdyż człowiek nie jest ciałem ani umysłem, ale jest duchem, nieśmiertelną Istotą żywą, tutaj na Ziemi z ciała, krwi i kości.

2. Prawo Naturalne jest prawem natury, które wyłącznie podkreśla zwyczajowość, prawo do gospodarowania zasobów naturalnych Ziemi, wynika z Księgi Stworzenia, w której Bóg dał to prawo wszystkim ludziom na równych zasadach, które nie mogą być uwarunkowane.

3. Prawo naturalne jest intencyjne, wskazujące czego nie należy robić w sferze działania i zaniechania, wskazuje co jest dobre a co złe, czyli mówiące o tym, iż miłość jest ponad wszelkimi prawami, a prawda wypływa ze źródła miłości, szacunku, godności, wdzięczności i mądrości.

4. W stosunku do działań i zaniechań, ludzie żywi podejmują działania odnośnie środków przywrócenia równowagi po dokonaniu krzywdy przez człowieka żywego lub tego czym gospodaruje, a w przypadku prawa morza lub kanonicznego robi to korporacja, także religijna

5. Prawo zwyczajowe stoi na straży sprawiedliwości, traktuje równo wszystkich ludzi, gdzie ofiarom należy się rekompensata, odszkodowanie, rehabilitacja lub terapia. Nakazuje się tutaj aby nikogo nie krzywdzić i oddać każdemu, to co Mu się należy.

6. Prawo Naturalne dotyczy istoty żywej, która lub wobec której oświadczono że żyje, czyli suwerennej kobiety lub suwerennego mężczyzny, na podstawie żywego faktu istnienia m.in. posiadania dzieci lub stwierdzenia funkcji życiowych.

7. Prawo Naturalne opiera się na wrodzonych prawach i wolnościach, gdzie wszystkie istoty rodzą się wolne i równe w godności i prawach, są obdarzeni rorumem i sumieniem i powinni działać wbec siebie w duchu braterstwa, Art. UDHR 1948 r.

8. Powszechne prawo stosuje się w równym stopniu co do wszystkich ludzi, będąc tworzonymi równie i jest to część tzw. Prawa Życia lub Prawa do życia (miłości), które jest nieskodyfikowane i nie musi być zapisane, bo wynika z czucia tego kim się jest, a nie z myślenia lub uwarunkowań obcych.

9. To tylko niektóre z faktów i przesłanek.

wróć do strony z załączeniami