Załączenie 37 – Prawne podstawy zasadnicze

Załączenie 37 – Prawne podstawy zasadnicze: zawiadomienia i precedensy narodowe

 

 1. Zawiadomienie o stwierdzeniu nieważności i unieważnienie tzw. urzędów miejskich, gminnych i miejsko-gminnych, tzw. urzędów stanu cywilnego z dnia 21.12.2022 r. złożone w Urzędzie Miasta Bolesławiec,
 2. Zawiadomienie o stwierdzeniu nieważności tzw. wymiaru sprawiedliwości z dnia 23.01.2023 r. złożone do tzw. Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim,
 3. Zawiadomienie o stwierdzeniu nieważności tzw. zawiadomień, aktów oskarżenia, rozpraw, posiedzeń i wyroków, postępowań egzekucyjnych z dnia 25.01.2023 r. złożone do tzw. Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim,
 4. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-01-23 o stwierdzeniu nieważności wyroków, postanowień, zarządzeń, zawiadomień, decyzji tzw. sądów i prokuratur z dnia 05.02.2023 r. złożone do tzw. Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz tzw. Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim,
 5. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-02-05 o stwierdzeniu nieważności wyroków, postanowień, zarządzeń, zawiadomień, decyzji, tzw. sądów i prokuratur z dnia 05.02.2023 r. złożony do tzw. Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim,
 6. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-02-06 o stwierdzeniu nieważności tzw. szkolnictwa wyższego, systemu edukacji z dnia 06.02.2023 r. złożone na Politechnice Koszalińskiej,
 7. Precedens Narodu nr SW/01/2023/8990 o stwierdzeniu nieważności fikcji tzw. zobowiązania, dotyczącego hipoteki umownej zwykłej z dnia 14.02.2023 r. złożony do tzw. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,
 8. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-02-12 unieważniający rejestrację nieruchomości w tzw. państwie polskim z dnia 14.02.2023 r. złożony do tzw. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,
 9. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-02-16 o stwierdzeniu nieważności fikcji alimentacyjnych i wszelkich form pozbawiania lub ograniczania praw rodzicielskich z dnia 16.02.2023 r. złożony do tzw. Sądu Rejonowego w Płocku,
 10. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-02-23 o stwierdzeniu nieważności tzw. władz w tzw. Polsce i innych państwach z dnia 23.02.2023 r. złożony w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 11. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-03-30 o ustanowieniu międzynarodowych służb porządkowych działających na rzecz ludów rdzennych oraz biur podawczych w każdym budynku użyteczności publicznej z dnia 30.03.2023 r. złożony do tzw. Sądu Rejonowego w Jarosławiu, tzw. Urzędu Miasta Jarosławia, tzw. Urzędu Pocztowego Jarosław I z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstw na tzw. Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu,
 12. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-04-04 o stwierdzeniu bezważności tzw. urzędów statystycznych, tzw. GUS i tego czegoś jednostek z dnia 04.04.2023 r. złożony w tzw. Urzędzie Miejskim w Przemyślu, tzw. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu oraz tzw. Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie,
 13. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-05-23 w sprawie ustanowienia przez Naród wolnej edukacji z dnia 25.05.2023 r. złożony do tzw. Sądu Okręgowego w Opolu, tzw. Urzędu Miasta Opola oraz tzw. Kuratorium Oświaty w Opolu z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstw na tzw. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu,
 14. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-05-26 w sprawie zaprzestania trucia, otumaniania, więzienia, znakowania, eksperymentów, zabijania oraz okradania z życia istot żywych czujących z dnia 26.05.2023 r. złożony do tzw. Sądu Rejonowego w Opolu, tzw. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, tzw. Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, tzw. Nadleśnictwa w Opolu, tzw. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, tzw. Opolskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz tzw. ZO PZŁ OPOLE
 15. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-06-06 o utworzeniu ścieżki resocjalizacyjnej dla zawodów i instytucji uwięzionych z dnia 06.06.2023 r. złożony do tzw. Sądu Okręgowego w Katowicach, tzw. Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, tzw. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Rektoracie Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstw na tzw. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 16. Precedens Narodu opolsko-rzeszowski o pochówku nr SW/SL/GW/098DSFLJK
 17. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/LKSDKK3LKJ o stwierdzeniu braku ważności rejestracji tzw. pojazdów, braku ważności tzw. prawa jazdy, o nakazie wycofania z wykorzystania tzw. ra-da-rów, o bez konieczności podlegania tzw. opłatom parkingowym oraz tzw.opłat drogowych z dnia 8.12.2023r. złożony do tzw. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, tzw. Urzędu Miasta w Opolu, tzw. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tzw. Sądu Okręgowego w Opolu oraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstw na tzw. Komendzie Policji w Opolu w Kancelarii Jawnej Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu
 18. Precedens Narodu nr SW/SL/GW/LLJFLS098JHKDS o przejęciu przez naród wszelkich kompetencji tzw. ministerstwa sprawiedliwości oraz funkcji organu tzw. ministra sprawiedliwości z dnia 8.12.2023 r. złożony do tzw. Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Opolu, tzw. Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, tzw. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, tzw. Urzędu Miasta w Opolu, tzw. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tzw. Prokuratury Okręgowej w Opolu oraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstw na tzw. Komendzie Policji w Opolu w Kancelarii Jawnej Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu

 

Każde z wyżej wymienionych dokumentów zostały złożone w imieniu i na rzecz Narodu z adnotacją:

Obowiązek bezzwłocznego ogłoszenia / przekazania do w/w korporacji oraz jednostek korporacji, spoczywa na każdym z wyszczególnionych adresatów

 

wróć do strony z załączeniami