Załączenie nr 29 – Przykładowe odszkodowanie

Załączenie nr 29 – Przykładowe odszkodowanie dla każdego tzw. sędziego, prokuratora lub oskarżyciela, który uczestniczył w skazaniu człowieka

Dla Matek skazanych dzieci oraz samych tzw. skazanych na karę więzienia:

41.Pozbawienie prawa opieki nad własnym dzieckiem lub adoptowanym – każde dziecko. 1.000.000 € ryczałt, 10 mln € ryczałt

42.Odebranie dzieci biologicznych i / lub dzieci adoptowanych .€ 5.000.000 ryczałt, 20 mln € ryczałt

21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych, € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt,

16.Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € płaskim

1. Przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się – w zależności od indywidualnego przypadku € 500 ryczał, 1000 € ryczałt (za każdy dzień)

2. Groźba użycia środków przymusu – w zależności od indywidualnego przypadku
€ 3,000 ryczałt , € 10,000 ryczałt

15.Złamanie umowy przez władze publiczne i / lub osoby publiczne
€ 100.000 ryczałt, 2.000.0000 € minimum

18.Prześladowania polityczne – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt,500.0000 €

23.Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych prawidłowo państwowymi ustawami , bez suwerennej legitymacji jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.

30.Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

34.Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.
€ 100.000 ryczałt, 500,000 € ryczałt.

37. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt

38. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności. 5000 € za godz., 75 000 € za godzinę

40. Bezpodstawne i wbrew woli osoby, przejęcie opieki, ubezwłasnowolnienie. (Każda osoba prawna w niewolniczym systemie władzy Trój -Korony,dopisek M.Bejda ) € 250.000 ryczałt, 10 mln € ryczałt

47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew z rezolucji ONZ 217 A i / lub Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EMRK). € 150.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

49.Utrata, odebranie mienia lub własności – w zależności od indywidualnego przypadku.
Wartość własności + 25%, Wartość własności + 25%

50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika. € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

51.Bezprawne wnioski o ukaranie / represje prawa, € 50.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt

52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków) € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt.

wróć do strony z załączeniami