Załączenie nr 34 – Brak ważności i umocowania tzw. osób prawnych

Załączenie nr 34 – Brak ważności i umocowania tzw. osób prawnych

 

Stwierdza się brak ważności i umocowania:

 

  1. umowy ewentualnie uznanej za zawartą, pomiędzy fikcją tzw. osobą prawnej oraz tzw. fikcją tzw. osoby fizycznej, która posługiwała się numerem PESEL lub tzw. Imieniem i Nazwiskiem, czyli firmą z art. 43.p.3. k.c. lub za pomocą innej przypisanej bezprawnie istocie żywej nazwą i numerem (np. w przypadku reprezentacji w fikcji innego państwa lub korporacji – załącznik 5 i 7), uznaje się, iż jakiekolwiek czynności prawne oraz toczone sądy, postanowienia lub akty egzekucyjne, są bez ważności, bezzasadne i bezprawne.

 

  1. fikcje prawno-gospodarcze tzw. osób prawnych, są bez prawa do prowadzenia działalności. Fakty, oparte na przepisach prawa bez wad prawnych, świadczą o tym, iż jest to działalność przestępcza, krzywdząca ludność rdzenną, gdzie granic pomiędzy krajami nie ma, więc brak jest możliwości o stosowaniu fikcji tzw. przedstawicielstw. Stosuje się tu przepisy międzynarodowe, w tym także regionów np. Konstytucji RP art 4 i 31. Do przesłanek unieważniających lub stwierdzających wadliwość tzw. czynności cywilno-prawnej tzw. Kodeksu Cywilnego art 58, 60 82-86, zaliczyć można m.in. wadliwość reprezentacji tzw. założycieli banków lub tzw. firm pożyczkowych, w tym także akcjonariuszy oraz innych reprezentantów grup przestępczych, w tym uczestniczących w przestępstwach i malwersacjach finansowych.

 

  1. odpowiedzialności tzw. fikcji prawnej, która rzekomo podpisała umowę o rzekome zobowiązanie, nadmieniając iż działalność bezprawnej fikcji lub firmy nie ma prawa dokonywać czynności prawnych, jest martwa, która została wytworzona przez samego dysponenta, lecz w nieświadomy sposób miała na celu dokonanie fikcyjnej rejestracji oraz dysponowania danymi i zasobami człowieka.

 

  1. fikcji uznawanych przez tzw. osoby prawne zobowiązań, które wykazują wadliwość i przestępczy charakter czynności prawnych. Operacje na fikcjach służących krzywdom, powodującym te, wykazane w załączeniu  nr 1 i 6, przestępcza jednostka wykazana powyżej jako tzw. osoba prawna, która dokonuje wymuszenia, oszustwa lub przyzwolenia na stosowanie przestępstwa, w tym osiąga zysk na krzywdzie i nieświadomości, które w większym lub mniejszym zarysie stanowić może zamach na życie ludzkie, podlega przepisom odszkodowawczym całym majątkiem tej fikcji, chyba że przyzna się do tego majątku materialnego i niematerialnego człowiek, powziąwszy odpowiedzialność za dokonanie zadośćuczynienia i dokonane krzywdy. Zobowiązania uznać można za rozliczenie wewnętrzne działalności korporacji rejestracyjnej tejże tzw. osoby prawnej,a także jej jednostek, które na to przyzwalają ustawodawczo, czyli Poland Republic of, z siedzibą tzw. Ministerstwa Finansów, o ile doszło by do stwierdzenia jakiejkolwiek należności wobec człowieka.

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE TZW. PRZEDSIĘBIORCÓW

 

  1. Nie stosuje się innych przepisów dotyczących tzw. przedsiębiorców, gdyż osoby fizyczne, którym przypisano możliwość przyjęcia tej roli, nie są wykazani w przepisach prawa. Nie można także uznać, iż zgodnie z ustawą zasadniczą, art. 4 i 31, są to żywe istoty, które jako jedyne mogą podejmować umowy, wnioskować oraz dokonywać tzw. czynności cywilno-prawnych (Precedens zasadniczy nr 05/PN/05).

 

  1. Funkcje tzw. wójta, tzw. burmistrza, tzw. prezydenta miasta, może wykonywać tylko człowiek, który ma legalne umocowanie w Narodzie, a nie w tzw. państwie, stwierdzony wyborami dokonanymi tylko przez człowieka z art. 4 i 31 tzw. Konstytucji. W przypadku braku legalnego umocowania, jeżeli tak wykazano przepisami, kompetencje w/w funkcji pełni Naród.

 

  1. Zgodnie z Ustawą Zasadniczą, a także ważnymi przepisami tzw. Prawa przedsiębiorców, z dnia 6 marca 2018 r (Dz. U. 2018 poz. 646), bez respektowania tych, które dotyczą tzw. osób fizycznych, których w prawie nie ma zdefiniowanych, właściwe według powyższego, jest zastosowanie:

 

Art. 2. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach

 

Art. 3. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły

 

Art. 60. 1. W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy.

 

  1. Zawiadomione organy niezwłocznie powiadamiają wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podjętych czynnościach.

 

  1. W przypadku braku możliwości zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni.

 

  1. Decyzja nakazująca wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

W razie dokonania czynności, które nie przynoszą skutku w zakresie powiadomienia tzw. właściwych organów, nie Naród dokonuje niezbędnych czynności zapobiegawczych, z pominięciem wszelkich procedur, w tym odszkodowawczych, restrykcyjnych, opracowania norm, w tym precedensów oraz orzecznictwa.

 

wróć do strony z załączeniami