Załączenie nr 35 – Przejęcie tzw. akcji i tzw. udziałów

Załączenie nr 35  – Przejęcie tzw. akcji i tzw. udziałów tzw. osoby prawnej zajęciem odszkodowawczym

Zmuszanie do zapłaty, w tym tworzenie fikcji opłat abonamentowych, składek, rat kredytowych i pożyczek aby człowiek korzystał z własnych pieniędzy przez tzw. osoby prawne, będąc zmuszanym do zawierania umów za pomocą fikcji prawnej tzw. osoby fizycznej, sztucznie wytworzonej na potrzeby działalności przestępczej tożsamości, jest bezprawne.

 

Jeżeli pobiera się opłatę, bez możliwości zawierania legalnej umowy, czyli m.in. bezpośrednio z człowiekiem oraz po spełnieniu, umowy są bez ważności, jest to wyłudzenie, karane z art. 286 k.k. W  powyższym zakresie, przyjmuje się stan faktyczny na podstawie art. 57 k.c., korzystając także z faktu, iż wszelkie dobra należą do Rdzennych, którzy aby móc z nich korzystać, są zmuszeni przyznać się do swojego człowieczeństwa, przy czym posługiwanie się fikcją, bez legalnej reprezentacji, prowadząc działalność przestępczą, uniemożliwia korzystanie z zasobów, gdyż krzywdzący, wcześniej winni naprawić wyrządzoną krzywdę i zadośćuczynić.

 

W przypadku braku wypłacenia sumy odszkodowawczej w terminie 30 dni, po wcześniejszym zgłoszeniu tej dyspozycji na wskazany w zawiadomieniu adres. Akcje lub udziały, przejmuje się na podstawie jej równowartości, wobec przyznanej sumy odszkodowawczej, na podstawie załączeniu nr 10. Akcje banku od tzw. akcjonariuszy, powiązanych z nimi jako tzw. osoba fizyczna lub inny wytwór tej fikcji tj. sztucznie wytworzona tożsamość, rola czy funkcja, w regionie innym niż Polska, uznaje się za nabyte wadliwie, m.in. występując jako fikcja prawna, bez reprezentacji tej fikcji przez  człowieka.

Odszkodowania są przyznawane od fikcji, bez względu na przypisaną tzw. narodowość państwową, zgodnie z załączeniem  nr 5 i 7. Dokonanie wyszczególnionych przestępstw przypisuje się fikcjom, czyli formom, które wpływały na człowieka i jego człowieczeństwo, więc każdej istocie czującej, na podstawie Precedensu Zasadniczego 01-02/PN/05, umożliwia się dokonanie legalizacji, przejęcia reprezentacji swojej fikcji, przy czym zastosowanie mają tutaj także inne przepisy prawa międzynarodowego, które mogą jedynie chronić człowieka od skutków stosowanych na nim od urodzenia krzywd, jak wykazano w załączeniu nr 1 i 6.

Jednocześnie stwierdzam, iż przejęcie akcji tzw. banku dokonuję na podstawie art. 4 i 31 tzw. Konstytucji, uznając swoje prawo do dysponowania majątkiem tzw. banku, w tym budynkami i innymi zasobami, w tym tzw. osobowością fizyczną i prawną, co do której nie przyznał się człowiek. Powyższe stanowi jednocześnie fakturę obciążającą wszelkie zasoby, bez względu na późniejsze dyspozycje, przejęcia, cesje, przekształcenia.

Art. 57 k.c.. § 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy prawo to jest zbywalne.

  • 2. Przepis powyższy nie wyłącza dopuszczalności zobowiązania, że uprawniony nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem.

Art. 23 k.c.. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

 

Art. 24 k.c.. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny

 

Od dnia złożenia niniejszej dyspozycji, do czasu wypłacenia sumy odszkodowawczej, jako prawowity akcjonariusz, uznaję każdą czynność cywilno-prawną banku (bez względu na tzw. państwo, przedstawicielstwo) za nieważną, w tym dokonanie każdej bezprawnej czynności. dokonaną przeciwko człowiekowi, przejmuję nadzór nad czynnościami dokonywanymi przez tzw. bank, w tym dostęp do wszelkich zasobów tzw. banku, bez uznawania granic. Rdzenni, po przekroczeniu sumy akcjonariatu, mają prawo przejęcia banku w całości i dokonania przejęcia jego zasobów.

 

wróć do strony z załączeniami