Załączenie nr 51 – Procedury Sądu Wyjątkowego

Załączenie nr 51.1 – Procedura obiegowa sądu Wyjątkowego

SĄD WYJĄTKOWY I KONTROLNY

(art. 26 i 175 ust. 2 Konstytucja RP)

Działając na rzecz i w imieniu Rdzennych, człowieka i Narodu, na podstawie obowiązujących prawideł, dotyczących człowieka z art. 4 i 31 Ustawy Zasadniczej, Sił Obrony Rdzennych, w tym także Korpusu Służby Cywilnej (153 Konstytucji RP), zawiadamiamy, iż na podstawie art. 26 Konstytucji, w tym realizując działania kontrolne Sił Zbrojnych, w tym całej administracji i sądownictwa, dla ochrony rodzin i sprawowania pieczy nad wszelkimi zasobami regionów, zwanych potocznie państwami, na mocy Dekretu Rdzennych Narodów, Dekretu Praw o Ludności Rdzennej oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także działalności Narodowych Instytucji i Dziennikarzy Śledczych oraz Trybunału Narodu, zawiadamiamy, iż Naród przejmuje wszystkie określone w prawie organy państwa.

Z tego tytułu:

 1. Wprowadzamy procedurę obiegową Sądu Kontrolnego, zastępującą wszelkie dotychczas stosowane sposoby przyjmowania pism, wniosków oraz uzupełnień.

 2. Ustanawiamy zakaz stosowania przepisów szczegółowych, których brak jest uzasadnienia w prawidłach nadrzędnych (wykładnia stosowania prawa).

 3. Ustanawiamy zakaz stosowania barier wobec człowieka, w tym plastikowych osłon, bramek na wejściach do budynków i procedur kontroli elektronicznych.

TRYBUNAŁ NARODU

 1. Opierając funkcjonowanie fikcji tzw. państwa na trwających do dzisiaj uwarunkowaniach wojennych i porozbiorowych, oraz fikcji podjętych dotąd traktatów, grupy przestępcze wykorzystują sytuację ludności cywilnej, szkody wojenne, a także zatrucie używanego języka oraz przychylność tzw. rządu wraz z powiązaną ze sobą klasą biznesową, występują one jako aktorzy scen politycznych, bez brania odpowiedzialności za podejmowane działania i ich następstwa.

 2. Wobec stwierdzenia braku funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, a także uszkodzenia prawa na skalę przekraczającą normy społecznej odpowiedzialności, Naród został zmuszony podjąć działania naprawcze, m.in. za pomocą Służb Obrony Rdzennych, w tym działających z art. 14.p.3. Konstytucji RP, oraz jednostek Narodowego Biura Śledczego.

PROCEDURA OBIEGOWA SĄDU WYJĄTKOWEGO

 1. W nawiązaniu do powyższych oświadczeń człowieka żywego, zawiadomienia i orzecznictwa składane w budynkach Narodu w tym w sądach, urzędach, bankach, szkołach, szpitalach, uczelniach i innych powiązanych w strukturze zarządzanej przez Naród stwierdza nieważność wszystkich instrukcji i regulaminów, które zawierają informacje i zasady dotyczące kopii, odpisów i oryginałów.

 2. Procedura obiegowa zakłada, że każdy z egzemplarzy tego samego dokumentu (zawiadomienia, orzecznictwa, precedensu) stanowi oryginał i dla zachowania tej zasady podczas składania kolejnych egzemplarzy do wszystkich adresatów, wymagane jest aby dla zachowania tej właściwości oryginału każdy z nich posiadał równie oryginalne potwierdzenie odbioru w postaci pieczątki i podpisu, niezależnie od ich ilości.

 3. Stwierdza się brak wystarczalności zastosowania pojedynczej pieczęci na zawiadomieniach, precedensach, orzecznictwach składanych przez człowieka do biura podawczego. Procedura obiegowa dotyczy jednocześnie potwierdzanych i dostarczanych dalej zawiadomień do innych ludzi, wymaga więc innego niż dotychczas traktowania, co jest zgodne z prawidłami prawa, wobec braku możliwości stosowania innych praktyk pracowników korpusu służby cywilnej, administracji oraz służb.

 4. Należy zauważyć, iż wszelkie dobra człowieka, który korzysta ze swojego budynku należy zorganizować tak, by podstawowe wolności wynikające z przepisów nadrzędnych, konstytucji oraz prawa międzynarodowego, w tym praw ludności rdzennych, były zachowane i respektowane.

 5. Budynki, funkcje oraz wszelkie inne techniczne i narzędziowe dobra, należą do Narodu, wraz z pieczęcią biura podawczego i każda inną.

 6. Przyjmujący, wykazuje się umocowaniem i pieczęcią zasobu narodowego, a składane zawiadomienia i orzecznictwa, są wymagane z podpisem przyjmującego, gdzie brak jest kopii, odpisów, wypisów, a każdy egzemplarz traktowany jest wobec wymagań Narodu jako oryginalny i wyjątkowy.

POTRZEBA PRZESZKOLENIA KADRY

 1. Informujemy, iż odpowiedzi oraz pytania, należy zadawać na adres korespondencyjny Regionalnych Biur Narodu, przy czym wszelkie pytania telefoniczne, są dostępne tylko dla człowieka, podobnie przekazywane przez człowieka informacje, powinny dotyczyć działalności nakierowanej na wolność człowieka, odzyskiwanie dostępu do praw, naturalności i dóbr narodowych.

 2. Szkolenia oraz warsztaty dla ludzi pracujących w służbach, korpusie oraz tzw. funkcjonariuszach administracji publicznej, na podstawie Federalnej Taryfy Odszkodowawczej, a także Międzynarodowej Taryfy Odszkodowań (załączenie nr 10), należy zwrócić się do biur narodu lub na adres sad@lachicki.pl.

SYGNATURY SPRAW DOTYCZĄCE KIEROWANIA DO WYDZIAŁÓW

Przyjmuje się i zatwierdza, iż wobec działań Sądu Kontrolnego oraz Trybunału Narodu, wszelkie grupy działań przyjmują sygnatury zgodne z dyspozycją Sądu Wyjątkowego, odpowiednio:

 • I SW/SK/7839/01 – karne (2)

 • II SW/SK/7842/01 – cywilne (1)

 • III SW/SK/7845/01 – rodzinne (1, 2, 3)

 • IV SW/SK/7848/01 – gospodarcze (5)

 • V SW/SK/7851/01 – energetyczne (7)

 • VI SW/SK/7854/01 – edukacyjne (3, 5)

 • VII SW/SK/7857/01 – budowlane (5)

 • VIII SW/SK/7860/01 – skarbowe (7)

 • IX SW/SK/7864/01 – zdrowotne (1, 3)

 • X SW/SK/7860/01 – żywieniowe (1, 3)

 • X SW/SK/7860/01 – administracyjne (1, 4)

Przyjmuje się i zatwierdza, iż wobec działań Sądu Kontrolnego oraz Trybunału Narodu, wszelkie grupy działań określone powyżej, z wykazanymi wskazaniami symboli, przyjmują sygnatury zgodne z dyspozycją, odpowiednio:

 1. Cywilny

 2. Karny

 3. Rodzinny i nieletnich

 4. Pracy i ubezpieczeń społecznych

 5. Gospodarczy

 6. Ksiąg wieczystych

 7. Egzekucyjny

 

Załączenie nr 51.2 – Procedura pierwszeństwa Sądu Wyjątkowego

O WYSZCZEGÓLNIENIU NORMATYWNYCH UŁATWIEŃ DZIAŁALNOŚCI UŁATWIAJĄCEJ NATURALNE ODZYSKIWANIE PRAWDY I ZGODNOŚCI Z WYKŁADNIĄ STOSOWANIA PRAWA

O UZUPEŁNIENIU KONIECZNOŚCI WYKAZANIA SIĘ CZUCIEM PROWADZONEJ PRZEZ SIEBIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ CZŁOWIEKA, W TYM WŁASNEJ REPREZENTACJI RDZENNOŚCI

Zgodnie z wykładnią stosowania prawa, dobrym obyczajem oraz prawem zwyczajowym, ten kto rości, wymaga lub stosuje restrykcje, sam podlega wcześniejszej weryfikacji na tych polach. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne art. 6 k.c. Ciężar dowodu że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym kto się na to powołuje art. 385 p.4. k.c. Naród, stosując prawo precedensowe, ma zasadne roszczenia do przejęcia wszelkich kompetencji tzw. państwa, gdyż wszelkie dobra Rzeczpospolitej Polskiej i każdej innej fikcji tzw. narodu państwa, bez uznawania granic, na prawach ludności rdzennych, należą do Narodu Rdzennego, i są w jej pieczy. Brak jest też możliwości nazywania narodem, czegoś co zostało wytworzone jako fikcja państwa, poprzedzona wielopokoleniowym oszustwem, kradzieżą dóbr, zatruciem oraz narzuceniami i ograniczeniami.

Fikcja jest bez możliwości bycia nazwaną człowiekiem i korzystania z jego praw.

Badania Narodowego Biura Śledczego, dotyczą dysfunkcji, czyli stwierdzenia braku czucia na skutek uszkodzenia. Naturalnie człowiek czuje i wtedy brak jest możliwości by krzywdził i dokonywał nadużyć, kradzieży i wszelkiego rodzaju innych nadużyć w stosunku do samego siebie, np. zagarniania, gromadzenia oraz nadmiernej kontroli, które mają swoją przyczynę w poczuwaniu emocjonalnych braków.

I. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ZASADY PIERWSZEŃSTWA

 1. Kierujący na badania człowiek, sam powinien zostać wcześniej zbadany przez człowieka
 2. Dysponujący zasobem, wykazuje sposób, zakres oraz prawa do dyspozycji jako człowiek
 3. Zatrzymujący człowieka, jako pierwszy wykazuje prawa do zatrzymania, jako człowiek
 4. Płacący za tzw. wynagrodzenie (jako Naród), ma możliwość oczekiwania
 5. Legitymujący, jako pierwszy powinien się okazać tym wymaganiem, bez oczekiwania
 6. Stosujący prawo przeciwko człowiekowi, powinien wykazać iż został skrzywdzony
 7. Uzyskujący uprawnienia do stosowania, powinien wykazać legalną reprezentację
 8. Uznający się za dysponenta dobra, jest zobowiązany wykazać jego faktyczne źródło pochodzenia
 9. Kupujący i sprzedający, powinien się wykazać jako człowiek legalnością pocodzenia dobra

Jeżeli powyższych czynności nie dokonuje człowiek, stwierdza się brak kompetencji i przedmiotowość fikcji, która tego dokonuje, potwierdzoną brakiem wzięcia odpowiedzialności za swoje działania, jednocześnie mogącym stwierdzić podejrzenie zamiaru popełnienia przestępstwa lub zmieszanie w działalność grup przestępczych. W wyjątkowych przypadkach, gdy działalność fikcji dotyczy także innych istot, człowiek występujący w trosce do człowieka, z art. 4 p.1. Konstytucji RP, ma prawo powiadomić odpowiednie służby,w tym SOR, by dokonały odsunięcia fikcji od dokonywania krzywd na życiu.

Brak jest możliwości by kierować na badania, weryfikację lub narzucać jakąkolwiek konieczność, gdyż jest to potwierdzenie próby zniewolenia, wyłudzenia z art. 286 k.k. dotyczącego zagarnięcia dobra człowieka z art. 23 k.c. Wszystko co powstrzymuje, stanowi działanie lub zaniechanie, może być wykorzystane jako potwierdzenie roszczeń odszkodowawczych. Zgodnie z precedensem Jarosławskim nr nr SW/SL/GW/2023-03-30 (załącznik nr 37), wszelkie majątki do celów odszkodowawczych, należą do Narodu.

Załącznik nr 51.3 – Procedura płatności Sądu Wyjątkowego

 • O PRZYPOMNIENIU, IŻ TO NARÓD DOKONUJE WSZELKICH PŁATNOŚCI NA RZECZ KAŻDEGO Z TZW. WYNAGRODZEŃ TZW. OSÓB FIZYCZNYCH, W KAŻDEJ CHWILI, NA SKUTEK PEŁNIONEJ PRZEZ FIKCJE PRAWNE CZYNNOŚCI, FUNKCJI, STANOWISK ORAZ INNYCH UWIKŁAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAWUJĄCYCH TE FIKCJE, NARÓD MOŻE ODEBRAĆ DYSPOZYCJĘ MAJĄTKU TYCH FIKCJI, W TYM DZIEDZICZONEGO I DAROWANEGO I POCHODZĄCEGO Z WYKAZANEJ DZIAŁALNOŚCI PRZESTĘPCZEJ, DOKONUJĄC TEGO M.IN. NA SKUTEK ODSZKODOWANIA, W TYM TAKŻE JAKO UZNANIOWE WOBEC BRAKU PŁATNOŚCI Z TYTUŁEM EGZEKUCYJNYM MIĘDZYNARODOWEGO SĄDU LACHICKIEGO, ORZECZNICTWEM SĄDU WYJĄTKOWEGO Z 175 UST 2 KONSTYTUCJI RP, PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE WSZELKICH SĄDÓW, W TYM NAJWYŻSZEGO, POWSZECHNYCH, ADMINISTRACYJNYCH, WOJSKOWYCH I INNYCH.

 • O WYKORZYSTYWANIU PRZEZ NARÓD WALUTY ZASTĘPCZEJ NARODU, NA POCZET BEZPRAWNIE POBIERANYCH OPŁAT, STANOWIĄCYCH FIKCJĘ PŁATNICZĄ, BEZ PRAWA DO STOSOWANIA DLA RDZENNYCH, W TYM WSZELKICH OPŁAT ZA MEDIA, PALIWA, OLEJE, TZW. ENERGIE, OPŁATY TYPU BILETY ZA WSTĘP, TRANSPORT ORAZ INNE WYKORZYSTUJĄCE DOBRA NARODOWE DZIAŁALNOŚCI, W ZASOBACH TZW. SKARBU PAŃSTWA, W TYM TYCH PODMIOTÓW, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ ZASOBY NARODOWE, W TYM POCHODZĄCE Z SPRZENIEWIERZENIA NA RZECZ FIKCJI TZW. OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ORGANIZACJI.

 • O WYKORZYSTANIU TZW. FUNDUSZY UNIJNYCH, BUDŻETOWYCH JEDYNIE DO CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH RDZENNYCH (NARODU, KTÓRY BEZ PRAWDY UZNAWANY BYŁ JAKO NARÓD PAŃSTWOWY), ROZDZIELANY MANIPULACJAMI, PODZIAŁAMI, W TYM PRZEINACZENIAMI JĘZYKOWYMI ORAZ PODSTĘPNIE (OD POKOLEŃ), TECHNICZNYMI, RELIGIJNYMI ORAZ NAUKOWYMI OSZUSTWAMI, GODZĄCYMI W NATURĘ ŻYCIA ORAZ CZŁOWIECZEŃSTWO, W TYM O ZAPRZESTANIU POSŁUGIWANIA SIĘ TZW. PODPISAMI ELEKTRONICZNYMI ORAZ TZW. STEMPLAMI CZASU, Z UWAGI NA BRAK WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI TZW. DROGĄ ELEKTRONICZNĄ M.IN. Z ART. 58 K.C..

 • O ZAPRZESTANIU PODLEGANIA WSZELKIM TZW. ODGÓRNYM RESTRYKCJOM I NAKAZOM, KTÓRE BEZ BRANIA ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, SĄ SKIEROWANE PRZECIWKO RODZINOM TYCH, KTÓRZY UZNAJĄ, IŻ POD NIE PODLEGAJĄ, PRZY JEDNOCZESNYM ZAPEWNIENIU NARODU O PRAWNYM I PRAWDZIWYM BRAKU TAKIEGO OBOWIĄZKU, WYNIKAJĄCEMU M.IN. Z TZW. UMÓW O PRACĘ, ZLECENIE, MIANOWANIA, PODLEGŁOŚCI ORAZ INNEJ ZALEŻNOŚCI, W TYM ZALEŻNOŚCI SŁUŻBOWEJ, BEZ MOŻLIWOŚCI PODLEGANIA.

 • O KIEROWANIU SIĘ PEŁNIONYMI PRZEZ SIEBIE CZYNNOŚCIAMI, JEDYNIE TYMI ZGODNYMI Z PRAWIDŁAMI (USTALONEMU Z WYKŁADNIĄ STOSOWANIA PRAWA), GDYŻ NA SKUTEK USZKODZENIA PRAWA, PRZEDSTAWICIELSTW, A TAKŻE JĘZYKA ORAZ STOSOWANYCH Z ART. 58, 82-87 K.C. BEZWAŻNOŚCI CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, W TYM TAKŻE TZW. CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH, WYŁĄCZENIU PODLEGAĆ MOŻE WIĘKSZOŚĆ Z WYKONYWANYCH NA RZECZ FIKCJI DZIAŁAŃ, WOBEC CZEGO NATURALNYM JEST WSPÓŁPRACA Z NARODOWYMI INSTYTUCJAMI ORAZ MIĘDZYNARODOWYMI ZRZESZENIAMI PRORODZINNYMI I TERAPEUTYCZNYMI RDZENNYCH.

 • O WYSZCZEGÓLNIENIU NORMATYWNYCH UŁATWIEŃ DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA, KTÓRY PRACUJĄC W STRUKTURACH TZW. PAŃSTW, PODLEGA PIECZY ORAZ NADZOROWI JEDYNIE NARODOWYCH INSTYTUCJI, M.IN. Z UWAGI NA TO, IŻ WSZELKIE ORGANY PAŃSTWOWE, W TYM USTAWOWO WYMIENIONE, SĄ W DYSPOZYCJI JEDYNIE NARODU, KTÓRY PEŁNI ROLĘ STERNIKA DLA WSZELKICH FIKCJI PRAWNYCH TYPU MINI-STER, W TYM TZW. PREMIER ORAZ WSZELKIE INNE FUNKCJE STANOWISK.

 • O PODJĘCIU DZIAŁAŃ POWRACAJĄCYCH DO RDZENNOŚCI, W TYM DOTYCZĄCEJ POMOCY INNYM KRAJOM, RDZENNYM PO PRZODKACH, WYMAGAJĄCYCH DZIAŁALNOŚCI TZW. SILNEJ ADMINISTRACJI, UŁATWIAJĄCEJ NATURALNE ODZYSKIWANIE PRAWDY I ZGODNOŚCI, KTÓRA M.IN. W ZAKRESIE WARSZTATÓW NARODU ORAZ TURACJI, W TYM ŚCIEŻEK NARODOWYCH, UŁATWIAJĄCYCH CZŁOWIEKOWI UWOLNIENIE Z ZALEŻNOŚCI I KRZYWD.

Zgodnie z wykładnią stosowania prawa, dobrym obyczajem oraz prawem zwyczajowym, ten kto rości, wymaga lub stosuje restrykcje, sam podlega wcześniejszej weryfikacji na tych polach. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne art. 6 k.c.

Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje art. 385 p.4. k.c. Naród, stosując prawo precedensowe, ma zasadne roszczenia do przejęcia wszelkich kompetencji tzw. państwa, gdyż wszelkie dobra Rzecz(y)pospolitej Polskiej i każdej innej fikcji tzw. narodu państwowego są w dyspozycji jedynie Rdzennych. Rdzenność jest bez uznawania granic.

Wszelkie zasoby narodu bez możliwości by były jakiegokolwiek Skarbu Państwa. To Skarb Państwa jest własnością Narodu i w pełnej jego dyspozycji zgodnie z art. 4 pkt. 1 tzw. Konstytucji RP. Tego samego tyczą się wszelkie jednostki budżetowe i fundusze województw, powiatów, gmin, a na poziomie europejskim tzw. Uni Europejskiej. Wszelkie przychody z wydobycia i przetwarzania zasobów naturalnych (także w dyspozycji jakichkolwiek fikcji gospodarczych – osób fizyczych, prawnych, grup i organizacji) wymagają stosownej rekompensaty i usunięcia struktur zaborczych gospodarki rabunkowej tzw. grup przestępczych.

Fikcja jest bez możliwości bycia nazwaną człowiekiem i korzystania z jego praw. Dobra, wyszczególnione m.in. w art. 23 k.c., oraz konstrukty materialne i niematerialne są bez możliwości posiadania, czego dostrzeżenie ułomności w tzw. przepisach, jest oznaką zdrowia i dojrzałości. Tym bardziej dysponowanie dobrami narodowymi, powierzyć można przedstawicielstwem z art. 4 p.2 Konstytucji RP, a także przedstawicielstwami na prawie międzynarodowym (jedynie ważnymi prawidłami), temu, kto wykazuje czynności życiowe, człowieczeństwo oraz bierze pełną odpowiedzialność, bez przedawnienia i kadencyjności, za pełnione przez siebie czynności.

Zawiadamia się, iż:

 1. Na prawach ludności rdzennych, istoty czujące, potrafiące współtworzyć dobro wspólne i chroniące życie,, są częścią Narodu Rdzennego, w jego pieczy. Brak jest też możliwości nazywania narodem, czegoś co zostało wytworzone jako fikcja państwa, poprzedzona wielopokoleniowym oszustwem, kradzieżą dóbr, zatruciem oraz narzuceniami i ograniczeniami. Waluta Zastępcza Narodu, przyznawana jest z Funduszy FREON, czyli Fundusz Rehabilitacyjno Edukacyjno Odszkodowawczy Narodu, FOBIA (Fundusz Odszkodowań Bilateralnych i Administracyjnych), oraz FERN (Fundusz Emerytalno Rentalny Narodu), FUZJA (Funduszu Uwolnienia Zasobów Jednostkami Aktywów), FURIA (Fundusz Usług Rodzinnych i Adaptacyjnych).

 2. W zakresie działalności za którą pobierane jest dobro w postaci tzw. pieniądza, należy z godnością, godnie reprezentować siebie, bez stosowania fikcyjnie ustanowionych podziałów, barier oraz formalizacji. To co jest zbędnością, można ustalić jedynie wspólnie nad tym prawiąc, co pozwoli w rezultacie na odciążenie działalności człowieka, którego wykorzystywano przeciwko człowiekowi. Naród, jako władza zwierzchnia nad Narodowym Bankiem Polskim, ma jedyne prawo do emisji pieniądza z art. 227 Konstytucji RP. Tzw. banki komercyjne, są w trakcie restrukturyzacji.

 3. Badania Narodowego Biura Śledczego, dotyczą dysfunkcji, czyli stwierdzenia braku czucia na skutek uszkodzenia. Naturalnie człowiek czuje i wtedy brak jest możliwości by krzywdził i dokonywał nadużyć, kradzieży i wszelkiego rodzaju innych nadużyć w stosunku do samego siebie, np. zagarniania, gromadzenia oraz nadmiernej kontroli, które mają swoją przyczynę w poczuwaniu emocjonalnych braków.

 4. Szanując religijne przekonania każdego człowieka co do ułomności wyznawania władzy nad sobą, oddawania odpowiedzialności na rzecz martwości tj. mechanizmów, aplikacji i systemów, dokonywane na rzecz fikcji materialnych i niematerialnych (np. płatności, telewizji, przepisów, leków, znaczeń, przedmiotów oraz teorii, tez, trendów i definicji), zawiadamiamy jako Naród, iż wszelkie tego typu działania, o ile dajemy uważność fikcji, są uznawane jako czynione przeciwko życiu.

 5. Wszelkie, dokonywane czynności bez znajomości dysponenta tymi dobrami (np. tzw. praw, tzw. licencji, tzw. własności, tzw. autorstwa), pomimo stwierdzenia bezważności tych nadużyć wobec swojej własnej rdzenności, a także bez wiedzy o intencji oraz sposobów zagospodarowania i wykorzystania, są czynami podejmowanymi przeciwko życiu. Często brak jest świadomości o tym jak szkodzą, a także jakim mechanizmom wyparcia, w wyniku bezsilności oraz przekonań mogą podlegać.

 6. To, co uznane jest za krzywdzące, m.in. dzieci, jest bez podlegania tzw. wolnej woli, co do usunięcia tych dysfunkcji, gdyż przyczyną jest nadużycie zbiorowości w wyniku braku poinformowania o skutkach, które widać jest po tzw. chorobach, tzw. uzależnieniach, tzw. wypadkach, tzw. bezczuciu, tzw. przestępczości, tzw. ułomnościach człowieka względem człowieka, a także braku reakcji na alarmowanie tzw. instytucji państwowych, co do skali zagrożeń.

 7. W następstwie tych nadużyć przeciwko życiu, często dzieci pokazują dysfunkcje i patologie, ku zdziwieniu tzw. rodziców, którzy polegają często na wygodnictwie lub ulegają innym mechanizmom manipulacji zbiorowością, zwaną przez tzw. naukowców inżynierią społeczną i jej technikami stosowanymi na publiczności, m.in. na scenach politycznych.

 8. Koncepcji egoistycznie przyglądających się, pobierających często wynagrodzenie na zlecenie krzywdzenia, brak jest możliwości nazwania człowieczeństwem, z uwagi na doświadczenia, które sprawiają, iż naturalnie od dziecka czuliśmy, a jako Naród, Rdzenni, potrafimy jednością i mocą miłości, przezwyciężać każdą trudność, nawet wspierając oraz podnosząc ludzkość, tak jak to bywało już wielokrotnie, np. w trakcie wojen.

 9. Fikcje, którymi bez możliwości byśmy byli, są praw do praw. Naród, mając doświadczenie oraz szereg propozycji, Narodowe Instytucje, a także wiedzę dotyczącą zagubień towarzyszących człowiekowi w rezygnacji z uzależnień i przekonań do tych uzależnień, zaproponował już terapie, rehabilitacje oraz resocjalizacje Narodu, jako odrębne ścieżki, do których przygotowano także Turacje do każdej z nich, w zależności od potrzeb człowieka.

 10. Zdając sobie sprawę, iż zawiadomienie mogło sprawić trudność w jego tzw. zrozumieniu, proponuje zaprzestać rozumować coś, rozpocząć modę bezmyślności, bo naturalne dla człowieka jest dumanie, które utrzymuje w tu i teraz, bez tzw. przeżywania lęków i stresów, a także bez tworzenia tzw. scenariuszy, których i tak brak jest możliwości zaistnienia, przeco można jedynie czuć. Człowieczeństwo jest dobrem, które człowiekowi umożliwia pieczę, a także dla dobra rodziny czucie się wolnością, którą jako istoty żywe jesteśmy.

 11. Odszkodowanie za opisanie i identyfikację mienia, z uwagi na brak udzielenia na to zgody jakiemukolwiek człowiekowi, jeżeli jakakolwiek fikcja tzw. osoby fizycznej, do której przyporządkowana jest funkcja lub stanowisko, które dokonało przestępstwa względem człowiekowi, nawet jeżeli dotyczyło to tylko jego dobra chronionego prawem m.in. z art. 23 k.c. Wolność jest gwarantowana prawem krajowym i międzynarodowym, m.in. art. 31 Konstytucji RP. Piecza ta dotyczy tylko człowieka, bez możliwości ochrony tym tzw. osoby fizycznej oraz tzw. obywatela, gdyż jako fikcje prawne, są bez praw do uzurpowania praw.

 12. Fikcje prawne, czyli tzw. osoby fizyczne i przypisane do tego stanowiska, funkcje, są bez praw do reprezentowania życia, gdyż są to jedynie role. Każda tzw. osoba fizyczna, która dokona czynności cywilno-prawnej wobec człowieka, podlega pod tabelę międzynarodowych odszkodowań. Wystawcą noty lub faktury jest człowiek, reprezentowany przez swoją firmę, czyli Imię i Nazwisko.

 13. Naród wskazuje, iż nasza gwara, uznając ją jako fikcja tzw. języka, a nazywając błędnie mową, jest mocno uszkodzona przez to, co starało się uwikłać ludzkość. Stanowi o tym m.in. Katowicki Precedens Narodu, a także inne potwierdzenia, dokonane przez istoty z Narodowe Biuro Śledcze, Sąd Kontrolny, Narodowego Instytutu Zasobów Naturalnych oraz Narodowe Kuratorium Edukacji.

 14. Obłędem jest uznawanie czegoś, co jest jedynie konstrukcją niematerialnego nadużycia, tzw. podmiotem, przedmiotem lub inną anomalią, bez definicji prawnej, za jakąkolwiek wartość, więc brak jest możliwości, by te fikcje, można było uznać nawet za wartość, której brak jest możliwości, by zmierzyć, zapisać, a nawet określić. Wartość można jedynie czuć, podobnie jak wiedzę, mowę oraz prawdę. Dla Rdzennych, którym jest człowiek, poza tym iż oddycha, brak jest konieczności potwierdzania tego, iż jest życiem, wolnością i miłością.

 15. Tym samym, wobec braku podlegania obłędowi, jako czujące istoty, które dla naszych dzieci, rodzin, odzyskują jedynie, nic nie roszcząc, czyniąc, bez uznawania granic to, co każdy człowiek, uczyniłby także dla człowieka w potrzasku, który czytając niniejsze, może pomimo tzw. odgórnych nakazów, stanąć w prawdzie tego kim jest, prawedą i w pieczy Narodu. Naród usuwa wszelkie odgórne nakazy, ich narzucanie, to przestępstwo. Zgodnie z art. 4 p.1, stanowi Władzę Zwierzchnią nad każdą instytucją, a jednocześnie płaci za wszelkie dobra, którymi są także służba człowiekowi.

 

wróć do strony z załączeniami