Załączenie nr 56 – Zakaz stosowania ..

Załączenie nr 56 – Zakaz stosowania symboli, nazw oraz oznaczeń, w tym ich nadawania

Istoty żywe, jako reprezentacje świadomości, wobec kłamstw wtłaczanych przez środowiska religijne, naukowe, korporacyjne, filozoficzne oraz ideologiczne, były poddawane działalności eksperymentalnej oraz kodowaniu, które miało na celu zastosowanie na nich środków, restrykcji, ograniczeń, wmówień i przekonań oraz innych ograniczeń w celu zniewolenia.

Wobec krzywd, nieświadomości, przyzwoleń i nadużyć (załączenie 1, 6, 39), brak jest możliwości stwierdzenia w tym winy człowieka, który dbając o godność oraz wartości, mógłby jedynie stwierdzić powyższą działalność za psychopatyczną, patologiczną, pozbawioną uczuć, nakierowaną na oszustwa i wykorzystującą ciekawość, naiwność, podstęp, na zaproponowany postęp oraz zmanipulowane wygodnictwem wymuszenie i wyuczenie bezradności, po wcześniejszym wykorzystaniu do tego sposobności i technologii.

Wszelkie formy wyrażania symboli literowych i cyfrowych, wykorzystywane przeciwko człowiekowi, wobec działań Międzynarodowych Instytucji Rdzennych, są pozbawiane mechanizmów kojarzenia tych oznaczeń oraz tego utożsamiania z jakąkolwiek datą, liczbą, wzorem, komendą, językiem, nazwą, zjawiskiem, miarą, tolerancją, trendem, statystyką, licencją, zgonem, urodzeniem, patentem lub numeracją.

Brak jest zgody za uznawanie tych symboli, w tym wykorzystywanie dat, jako oznaczenia oraz miary synchroniczności, kształceniu, cykliczności oraz sekwencyjności. Więcej informacji na ten temat, można uzyskać po uprzednim przejściu ścieżki terapeutycznej i warsztatowej, co do której zakres określa sposób dokonywania krzywd oraz przyzwoleń, nadużyć, kradzieży oraz dokonywania zbrodni przeciw naturze życia, w tym ludzkości.

Zakazuje się także stosowania i kształcenia nazewnictw, które w jakikolwiek sposób wskazują na budowę, działanie, funkcjonowanie lub opis naturalnych zjawisk, tzw. organizmów oraz produkują sprzeczne z prawdą teorie naukowe, których celem jest późniejsze ich nauczanie, wykształcanie ora wpajanie jako prawdę, bez braku wzięcia odpowiedzialności za sianie domniemań, oszustw oraz nazewnictwa, na potrzeby wyzysku, ludobójstwa, działań eksperymentalnych oraz kradzieży życia.

Wszelkie tzw. oznaczenia dat, są sfałszowane, wykorzystywane do działalności przestępczej. Brak jest nawet pojęcia tzw. daty lub jakiejkowiek miary rozdzielenia naturalności życia, które dokonane zostały by tworzyć iluzje presji i depresji pochodnych, wprowadzając ludzi w poczucie spóźnień, przyspieszania oraz opresji.

Przyzwyczajenia systemowe, jako następstwa, traktuje się jako część martwych mechanizmów, bez związku z człowiekiem, życiem, a jedynie jego wolnościom i uwolnieniu służącym, mające oznaczenie jedynie symboliczne, bez uznania za oznaczające lub powiązania z jakąkolwiek datą, liczbą, cyfrą, literą,

Życie, miłość, wolność, jest zupełnie wolna od mechanizmów przyporządkowania temu znaczenia i nazwy, zarówno w postaci czytanej, pisanej, jak i tłumaczonej na inne tzw. języki, których prawa do stosowania nazewnictwa i wykorzystania do działalności przeciwko człowiekowi są pozbawione praw jakiejkolwiek strony, bytu lub innej fikcji prawnej, podobnie jak także wszelkie przejawy nadużyć tych fikcji i ich grup.

Wszelkie stwierdzone nadużycia, wykorzystania człowieka do działalności krzywdzenia życia, wprowadzania w bezczucia, są bez możliwości wykorzystywania, uznawania, obrony oraz próby zachowania, uznane za przejawy działalności przestępczej. Wobec złożonych precedensów, stwierdzono brak praw do jakiejkolwiek działalności przestępczej praw fikcji lub bytów korporacyjnych, bez praw do uznawania tych bytów, ich własności oraz reprezentacji. Prawa pierwotne należą się Stwórcy, okradzionej i nazwanej naturze, a pochodne wobec braku możliwości uznania i udowodnienia, są bez możliwości uznania.

Wytwory powyższych działań, są możliwe do wykorzystania tylko przez Rdzennych, a większość przeznaczyć należy do utylizacji, przetworzenia i wykorzystania jako przeciwstawiające się praktykom koncepcji i antykoncepcji tzw. umysłu lub naukowych fikcji i domniemań, poprzedzonych zaproponowaniem reprezentantom tych ruchów mechanizmów podążania za sławą, pieniądzem, karierą i wywyższaniem się, bez świadomości tego iż ich działalność wykorzystana była do krzywdzenia, gier, teatru i podziałów, wytworzenia iluzji ułomności, wybrakowania, rywalizacji oraz wojen.

wróć do strony z załączeniami