Załączenie nr 7 – Bezprawność, bezprzedmiotowość i fikcja tzw. państw na Świecie

Nasza cywilizacja, która po Ariach, Scytach, Lachickim Imperium była, jednoczyła plemiona, m.in. Sławian, którym nadano później inne fikcyjne brzmienie tzw. Słowian. Cywilizacja ta to ponad 10 tysięcy lat, a Mieszko I nie stworzył tzw. państwa polskiego.

Historia jest okłamana, gdyż tym co napadli na Europę, zależało na tym, by zakryć nasze, czyli Polaków (Polachów), prawdziwe pochodzenie i tożsamość. Już tylko to oraz zmieniony język, uprawnia Naród do podjęcia wszelkich czynności, zmieniających ten stan rzeczy na prawdziwy, bezwzględnie i koniecznie.

W tzw. państwach, tworzy się usprawiedliwienie powstania fikcji prawnych, natomiast nie zmienia to faktu, iż dalej jest to fikcja prawna, czyli coś, co nie istnieje i istnieć nigdy nie będzie.

Struktura i funkcjonowanie państw, jest bezprawna, niezgodna z prawem naturalnym oraz innymi pomocniczymi prawidłami, m.in. tzw. konstytucjami, deklaracjami praw człowieka oraz przepisami wewnętrznymi, w większości dotyczącymi tzw. osób fizycznych, czyli fikcji prawnych, niezdefiniowanych, do których tubylcza ludność siłą, podstępem, manipulacją została przyzwyczajona.

Patologie bytu państwowego, wykluczające jego legalność

 • zwycięska mniejszość panuje nad większością poddanych, co sprzeczne jest z równością i wolnością, bez której nie ma równości i sprawiedliwości, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka
 • państwa powstały głównie w drodze walki i podboju, co przekreśla tą formę jako prawną, głównie ze względu na powszechne Prawo Naturalne.
 • państwo musi mieć swoje terytorium, które już dzieli ludzkość, a podziały powstawały po to by kontrolować i z braku zaufania. Jest to zachowanie bez wartości człowieka do człowieka, a także zaprzeczające jego podstawowym wolnościom.
 • stosunki pomiędzy poszczególnymi państwami związane są głównie ze stanem wojny, co oznacza, iż tzw. rządy w wielu przypadkach, stanowią psychopatyczni włodarze, którzy z definicji powinni zostać odsunięci od władzy, z uwagi na brak kompetencji ludzkich.
 • Tzw. państwa powstały jako monopol na uzasadnione wykorzystanie siły na określonym obszarze geograficznym, co jest sprzeczne z wolnością człowieka żywego
 • przymusowa organizacja, wyposażona w tzw. atrybuty władzy zwierzchniej po to, by ochraniać przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrzny ład, już stanowi zaprzeczenie wolności, a tym samym bezprawny charakter tego tworu.
 • korzystne odpowiednio do siły ich ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów, nie jest związane z bogactwem, człowieczeństwem, a normami, moraliami, ustrojami oraz innymi sztucznymi systemami, bez znaczenia dla człowieka mądrego, czującego i świadomego.

Ogłaszam stan alarmowy zatrucia psychosomatycznego narodu polskiego, polaszego.

 • Stwierdza się, iż większość ludzi, w tym sprawujących funkcje publiczne, nie są w stanie sprawować funkcji publicznych. 
 • Patologia funkcjonowania istnienia tzw. państw, była możliwa do odkrycia dopiero  
 • Żaden człowiek nie ponosi odpowiedzialności, za czyny, które mogły kierować go z jednego doświadczenia w inne, powoli zmieniając jego postrzeganie rzeczywistości. Tak też uczyniono, by ludzie nie zauważyli, że w trakcie dziejów się zatracili.  
 • W związku z polami krzywdzenia narodu polskiego, który także można zaobserwować w innych narodach, świadome jednostki, psychologowie i terapeuci, biją na alarm, iż: człowiek przestał zachowywać się jak człowiek wskutek zatrucia umysłu i ciała.

Fikcje prawnetzw. sztuczne nic nie znaczące dla wolności człowieka żywego normy prawne nakazujące ekontrfaktyczne uznanie wystąpienia pewnego faktu prawnego, który w rzeczywistości nie miał miejsca.

 • tzw. państwo – są filozoficznym tworem, który przyjmuje formę na tzw. arenie międzynawowej, a jeżeli jest to dobro wspólne obywateli, czyli fikcji prawnych, to państwo nie jest legalną, a fikcyjną formą funkcjonalną. Arena jest miejscem porzymskich mordów, psychicznie zdegradowanych istot, które rytualnie mordowały niewolników i chełpiły się władzą, śmiercią i pieniądzem, nie mają nic wspólnego ze słowem BogaTy i to jest fakt, a człowiek jest istotą, która kieruje się wartościami ludzkimi, a nie zwierzęcymi.  
 • Tzw. język urzędowy – język danego narodu, który po przodkach brzmiał inaczej i dla Polachów został celowo zmieniony, w celu manipulacji społeczeństwem. Zmienione jest około połowa słów, tak jakby zmian dokonywali nie rdzenni mieszkańcy, tylko zaborcy, co oznacza, iż używanie go do podejmowania czynności prawnych jest fikcją, przekłamaniem i bezprawną forma organizacji. 
 • Tzw. osoba fizyczna – brak takiej definicji, więc jeżeli na jej podstawie określone są tzw. akty prawne (dobrze, że nie nazwano „pakty”, bo każdy by się domyślił znaczenia), w tym tzw. konstytucja, to tylko te punkty, które dotyczą człowieka żywego, mogą być prawnie uznane, pod warunkiem zgodności z prawem naturalnym, z którym nie można się nie zgodzić. 
 • tzw. obywatel – Szczególna więź prawna pomiędzy osobą a jej państwem, nabyta przez urodzenie lub naturalizację, niezależnie od tego, czy odbywa się ona poprzez deklarację, wybór, małżeństwo lub w inny sposób zgodny z prawem krajowym.

Zarówno osoba fizyczna jest fikcją, a nie człowiekiem żywym, jak również tzw. państwo jest fikcją, która miała przeciwko rdzennym mieszkańcom, ludziom żywym z krwi i kości, odsunąć rody od zasobów danego kraju, co jest przestępstwem. Nikt nie mógł się na powstanie tzw. państwa zgodzić, z uwagi na to, iż jego forma została narzucona, co jest sprzeczne z prawem.

Świadoma zgoda, to zgoda nie wymuszona, a po samych polach krzywd ludzi, w każdym obszarze życia, można unieważnić jakąkolwiek czynność cywilno-prawną podejmowaną przez człowieka. Oznacza to, iż nawet jak tzw. osoba fizyczna się na coś zgadza, to nie zgadza się świadomie, bo jej otrute ciało i umysł, nie potrafi rozróżnić prawdy od fikcji, gdyż osoba fizyczna, państwo i tzw. obywatel są fikcjami.

Każdemu rdzennemu mieszkańcowi należą się odszkodowania do celów Terapii i Rehabilitacji, które są niezbędne na polach krzywd (załączenie 1, 6).

Bez człowieka, żaden system, państwo, korporacja, nie istnieje istnieć nie będzie, jest tylko martwą pasożytniczą strukturą, bez przyszłości.

Człowiekiem żywym jest istota z ducha, ciała i umysłu, gdzie duchowa sfera jest nieśmiertelna, a ciało po tzw. śmierci wraca do ziemi, a umysł jest używany do celów egzystencojnalnych i używany jest do współtworzenia tworzy wartość materialno-bytową.

 

wróć do strony z załączeniami