Załączenie ustawowe nr 1 – banki

Załączenie ustawowe nr 1 – wyłudzenie noszące znamiona bankowo-odszkodowawcze

 

Załącznik dotyczy wyłudzenia dotyczącego znamion przestępstwa z art. 227 Konstytucji RP.

 

  1. Jeżeli w przedmiocie wyłudzenia, wskazywano i powoływano się na art. 57, 105 ust.4 105a ust 3 i 4, 29.08.1997 tzw. Prawo Bankowe, art. 33 Ustawy z dnia 23.03.2017r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

 

  1. Wiadomym jest, iż stosowanie każdego z tych przepisów, bez zgodności z przepisami nadrzędnymi, jest przestępstwem na podstawie działalności przestępczej z art. 58, 60 82-86 k.c. jest dodatkowo karalne z art. 286 k.k., przy uwzględnieniu zapisów Ustawy Zasadniczej z art. 4, 31 oraz 227, w tym także ochrony dóbr z art. 23 k.c. oraz przepisów prawa międzynarodowego, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji o Prawach Ludności Rdzennej, a także Dekrecie Rdzennych Narodów.

 

Do celów ustalenia działań z art. 14.p.3. Ustawy o Policji, wymienić można:

 

  • 6. § 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.

 

  • 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.

 

  • 9. § 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.

 

Zgodnie z kodeksem karnym:

  • 44a. § 1. W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści.

 

  • 2. W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek niestanowiącego własności sprawcy przedsiębiorstwa osoby fizycznej albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści, a jego właściciel chciał, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści albo, przewidując taką możliwość, na to się godził.

 

W zakresie wykazanym, należy zwrócić uważność, iż fikcje wykazywane w zawiadomieniach, wezwaniach o zapłatę, wcześniej upominane są o dostarczenie legalnego oryginału umowy, przedstawienie legalnej formy działalności, jednakże zakres działań, które podejmują, dotyczy przede wszystkim procedur, które narzucane są przez tzw. korporacje, bez prawa do działalności, bez legalnej reprezentacji oraz wykazujących znamiona przestępczej działalności, grup zorganizowanej przestępczości lub fikcji oddziałów, placówek, bezprawnie użytkujących budynki narodowe, a zgodnie z Precedensem zasadniczym nr 05/PN/05. Wszelkie formy umocowań jako fikcje, są bez możliwości rozpoznania przesłanek ważności umowy, więc, czynności cywilno-prawne, natychmiast noszą znamiona wad prawnych, stwierdzających ich nieważność (k.c.)

 

wróć do strony z załączeniami