Precedensy 01, 02/PN/05

Precedensy Prawa Naturalnego przyjęte przez Narodową Radę Życia

Precedens 01/PN/05

Jeżeli rdzenny mieszkaniec/nka Polski, który/a jako Naród działa ponad granicami i stanowi po przodkach Lachach, łącznie z Polonią działająca na terenie całego Świata, działająca na terytorium nie wyznaczone żadnymi podziałami, otrzyma krzywdzące przez bezprawnie działający podmiot, także działający w porozumieniu z innymi podmiotami i stanowiący tzw. grupę przestępczą, występujący bezprawnie w charakterze m.in. urzędu lub innej korporacji lub jej jednostki, dla które został nadany numer DUNS lub inny obcego pochodzenia, powiązany pośrednio lub bezpośrednio z korporacją pn. Poland Republic of, z siedzibą tzw. Ministerstwa Finansów, to zgodnie z 4 i 31 art tzw. Konstytucji RP, każdy człowiek żywy dusza z krwi i kości, który otrzyma krzywdzącą korespondencję, ma prawo do:

 1. ubiegania się o odszkodowanie wg taryfy międzynarodowej odszkodowań człowieka żywego lub

 2. żądać od tzw. pracownika tejże instytucji o zrzeczenie się swojego stanowiska, jeżeli człowiek żywy był świadomy swojej działalności przestępczej i był do niej przymuszany lub zastraszany przez tzw. organ wyższego stopnia lub tzw. pracodawcę.

 3. rozpocząć procedurę terapii i rehabilitacji, w sytuacji, w której człowiek żywy, nie miał świadomości działalności przestępczej tzw. urzędu, na podstawie której, jako człowiek żywy, reprezentujący swoją fikcję prawną, rozpocznie współpracę z Narodem w ramach zaproponowanych działań przez Naród, reprezentowany przez suwerenów lokalnie zamieszkujących, stanowiących Radę danego Powiatu.

Do precedensu, załączono podczas jego akceptacji materiał dowodowy, którego Sąd nie uznał iż istnieje bardziej zgodny z najlepszą względem prawideł człowieka żywego duszą, z krwi i kości.

Precedens 02/PN/05

1. Jeżeli tzw. pracownik tzw. instytucji tzw. państwa polskiego lub jego jednostki, m.in. urzędu lub innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej odpowiedzialności prawnej lub tzw. przedsiębiorstwa państwowego, tzw. Podmiot korporacyjny), odnosi się do zawiadomienia człowieka żywego, działającego m.in. z art. 4 i 31 tzw. Konstytucji RP, to jeżeli zawiadomienie, decyzja, wniosek lub oświadczanie:

 1. co do treści jasno wskazywało zakres praw i obowiązków oraz podstawy prawne faktycznie obowiązujące,

 2. stanowiło o prawdzie, w sposób pozbawiony odpowiedzi i/lub wskazujący tzw. podstawy prawne, które nie istnieją lub są nielegalne, stosowane do tzw. osób fizycznych

 3. podżegało do popełnienia przestępstwa w inny sposób pośredni lub bezpośredni – nakazowy,

 4. informowało o tym, iż tzw. instytucja do której składane jest pismo, o którym mowa w pkcie 1, jest korporacją, która stanowi grupę przestępczą w rozumieniu załącznika nr 5, działającą na szkodę Narodu Polskiego,

 5. wskazywało, że tzw. pracodawca/zleceniodawca stanowi część grupy przestępczej, czyli odpowiedzialnej bezpośrednio lub pośrednio za popełnienie krzywd z tytułu udziału, współudziału lub zaniechania, na polach krzywd wykazanych w załączniku nr 1 do zawiadomienia,

to mają tu zastosowanie Sądów Życia, zgodnie z precedensem 01/PN/05 oraz Sądów Arbitrażowych i wewnętrznych korporacyjnych, zwanych Powszechnymi, z art 18 § 2 tzw. Kodeksu karnego (dalej: k.k.), wg przepisów nie obowiązujących człowieka żywego.

Oznacza to dosłownie, iż bez znaczenia jest, iż jest to pracownik realizuje tzw. umowę o pracę lub zlecenie, to jeżeli dopuścił się podżegania do przestępstwa, podżegania do podżegania, zarówno w sposób pośredni lub bezpośredni, wykazany w punkcie poprzednim, nie ma możliwości obrony na podstawie przepisów tzw. prawa krajowego, gdyż w Jego przypadku one nie istnieją i jedyną obroną na zasadach obowiązujących, jest zastosowanie punktów Precedensu 01/PN/05 do Prawa Naturalnego, po spełnieniu warunków określonych tym przepisem.

Innymi słowy, nie ma zatem mowy o tzw. stosunku pracy pracownika tzw. Podmiotu, gdyż stanowisko pracy nie istnieje, a tzw. pracownik pobiera wynagrodzenie nielegalnie, w ramach działalności przestępczej, a podżeganie do przestępstwa jest tym bardziej wymowne dla skarżącego, gdyż w zawiadomieniu, wskazano bezpośrednią podstawę swojej autonomii, której podważyć nie ma możliwości.

Należy zauważyć, iż wskazując na swoją dbałość o rodzinę oraz Naród, Suweren złożył zawiadomienie, decyzję, wiosek lub oświadczenie w celu uwolnienie od działalności przestępczej, ale także uświadomienia Podmiotu korporacyjnego o popełnianiu przez niego działalności przestępczej, w celu ochrony Narodu.

W związku z powyższym, bardzo ważne jest to, czy tzw. pracownik organizacji przestępczej, człowiek żywy, był świadomy czy nieświadom działania na polach Krzywd określonych w załączniku nr 5 i łamaniu podstawowych praw człowieka, zgodnie z zapisami tzw. Konstytucji RP, Prawa Naturalnego lub tzw. Deklaracji Praw Człowieka tzw. ONZ.

Jeżeli dodatkowo wykazał się On inicjatywą zebrania nieprawidłowości i wskazania pól nieświadomości, a za które pośrednio i bezpośrednio odpowiedzialny jest tzw. Podmiot korporacyjny, to w ciągu 30 dni od dnia potwierdzającego uświadomienie powinien:

 1. zwrócić całe swoje wynagrodzenie od dnia zatrudnienia, jeżeli uzna, nie przyzna się lub potwierdzi, iż był świadomy popełnianych przestępstw. W takim przypadku Narodowi przysługuje zwrot i odszkodowanie, m.in. na cele terapii i rehabilitacji, wskazane przez Naród, przy czym rdzenni mieszkańcy mają prawo oprócz domagania się zwrotu wynagrodzenia, dochodzenia odszkodowania wg międzynarodowej tabeli odszkodowań lub podejmowania surowszych działań, w zależności jakiej zbrodni się dopuszczał.

 2. zrezygnować z bezprawnie piastowanego stanowiska pracy i przyznać się, iż był świadomy przestępstw, lecz działał w okolicznościach zagrożenia życia własnego lub własnej Rodziny, podejmując się dodatkowych działań, o których mowa w punkcie następnym.

 3. podjąć współprace na rzecz Narodu, w celu zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy, dokonując w tym maksymalnego starania, by przywrócić siebie i swoją Rodzinę świadomości, czucia i wartościom, które dla człowieka żywego są dostępne, biorąc udział w działaniach i programach Narodu polskiego, w tym rehabilitacji i terapii na rzecz skrzywdzonych Rodzin i dzieci.

  W przeciwnym razie, będzie traktowany względem punktu nr 1 jako świadoma jednostka.